Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa drogi Kacpury" - 360 000 zł., „Rozbudowa drogi Kalinowo Morgi" - 150 000 zł. oraz „Rozbudowa drogi Zalesie" - 280 000 zł.
2. Ogółem kwota kredytu wynosi - 790 000 zł. (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Kredyt będzie uruchamiany w transzach ustalonych odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego.
4. Na każde zadanie inwestycyjne będzie podpisana odrębna umowa z Wykonawcą.
5. Planuje się uruchomienie kredytu do dnia 30 grudnia 2009 roku.
6. Okres kredytowania 5 lat.
7. Spłata kredytu nastąpi od 30.03.2010 r. do 30.12.2014 r. kwartalnie, w równych ratach kapitałowych.
8. Spłata odsetek kwartalnie w terminach spłaty rat.
9. Odsetki tylko od kredytu wykorzystanego.
10. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu lub odsetek bez dodatkowych kosztów.
11. Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej.
12. Na zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z kredytu bądź z części kredytu w przypadku, gdy inwestycja nie będzie zrealizowana z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca nie będzie żądał żadnych roszczeń od Zamawiającego.
14. Wszelkie dokumenty i informacje w celu ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnione są na stronie internetowej www.new.bazagmin.pl/bip_ostrow_mazowiecka/ (zakładka: Prawo lokalne).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2009 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 1461
15 października 2009 15:19 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika.
13 października 2009 15:14 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika.
09 października 2009 12:54 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika.