Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Drugi Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9 – 21.41S – szt. 1

IG.6840.5.2013

 

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9 – 21.41S – szt. 1

 

Dane identyfikacyjne i techniczne pojazdu:

Marka i typ pojazdu: AUTOSAN H9 21-41S

Rodzaj : autobus

Nr rejestracyjny: WOR S923

Nr identyfikacyjny: SUASW3AAP2S022087

Rok produkcji: 2002

Pojemność/ Moc: 6540 cm3/ 110,50 kW

Silnik z zapłonem: samoczynnym

Liczba miejsc: 44

Wskazanie licznika: 286052 km (odczytany z drogomierza)

Dopuszczalna masa całkowita: 12500 kg

Masa własna: 8400 kg

Nacisk osi: 79 kN

Data pierwszej rejestracji: 05-09-2002 r.

Powłoka lakierowa: syntetyczna w kolorze pomarańczowym

Cena wywoławcza - 20.000 zł.

Wysokość wadium - 2.000 zł.

Sprzedaż autobusu podlega zwolnieniu od podatku VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Sikorskiego 5, pokój nr 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Ostrów Mazowiecka nr 04892300080003104620000006 BS Ostrów Mazowiecka w terminie do dnia 28 listopada 2013 r.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Na przetarg należy zgłosić się z potwierdzonym dowodem przelewu wadium oraz dowodem osobistym w przypadku osób fizycznych, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentowania podmiotu w przypadku osób prawnych wraz z odpisem z rejestru sądowego.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć na bazie PUKiR Sp. z o.o. przy ul. Wileńskiej 117 w Ostrowi Mazowieckiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Ustala się minimalne postąpienie na kwotę 250 zł.

Cena przetargowa nabycia nieruchomości stanowi cenę, którą należy wpłacić na konto Gminy Ostrów Mazowiecka nr 58892300080003104620000004 BS Ostrów Maz. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przeprowadzenia przetargu. Niewpłacenie tej należności w określonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.

Wydanie autobusu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna - sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Maz. przy ul. Sikorskiego 5, /pok. nr 25 lub 22/ w godz. 730 - 1530 lub telefoniczne 029/ 746 86 00 w. 41 lub 38.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka www.gminaostrowmaz.home.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ostrów Mazowiecka, dn. 12.11.2013 r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2013 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 404
13 listopada 2013 11:23 (Małgorzata Książek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)