Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka.

I. Rodzaj zadania:

Zorganizowanie kolonii letnich nad morzem z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat z grup ryzyka w oparciu o pisemny program zajęć.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20 000,00 zł brutto. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

 

III. Termin realizacji zadania:

1. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dn. 31 sierpnia 2011r., przy czym szczegółowe terminy i warunki realizacji, finansowania oraz rozliczenia zadania zostaną określone w zawartej umowie.

 

Termin i warunki składania ofert:

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 234, poz. 1536). Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej   www.gminaostrowmaz.home.pl 

2.  Oferty można składać:

Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2011 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka (decyduje data wpływu do kancelarii) lub przesyłać na ww. adres (decyduje data wpływu do kancelarii).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT na realizację w 2011 r. zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka”.

 

Termin i  tryb wyboru oferty:

Wybór ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2011 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 401
28 kwietnia 2011 15:26 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [oferta2011.pdf] do dokumentu.
28 kwietnia 2011 15:24 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ogloszeniekolonie.pdf] do dokumentu.
28 kwietnia 2011 15:23 (Małgorzata Książek) - Usunięcie załącznika [ogloszenie.pdf] z dokumentu.