Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla osiedla mieszkaniowego w Nieskórzu”

Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych w Nieskórzu zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakresem robót jest likwidacja istniejącego osadnika gnilnego, montaż urządzeń służących do oczyszczania ścieków sanitarnych,...

Ogłoszenie o zamówieniu II - Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Ugniewie

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Ugniewie”. Zakresem zamówienia jest tylko niewykonana część robót, które obejmuje załączona dokumentacja techniczna, koniecznych do zakończenia całości inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kosztorysie ofertowym...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka.

I. Rodzaj zadania: Zorganizowanie kolonii letnich nad morzem z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat z grup ryzyka w oparciu o pisemny program zajęć. II. Zasady przyznawania dotacji: 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w usta

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Ugniewie - unieważniono

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Ugniewie”. Zakresem zamówienia jest tylko niewykonana część robót, które obejmuje załączona dokumentacja techniczna, koniecznych do zakończenia całości inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kosztorysie ofertowym...

Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Uwaga: Zmianie uległa treść tabel znajdujących się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Ugniewie

Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Szkoły Podstawowej w Ugniewie zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakresem robót jest likwidacja istniejącego osadnika gnilnego a następnie montaż osadnika wstępnego, kraty pionowej, przepompowni ścieków surowych,...

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dybkach

Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Szkoły Podstawowej w Dybkach zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakresem robót jest likwidacja istniejącego osadnika gnilnego a następnie montaż osadnika wstępnego, kraty pionowej, przepompowni ścieków surowych,...

Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja i remont wiejskiego ośrodka zdrowia w Jelonkach

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont wiejskiego ośrdoka zdrowia w Jelonkach, polegające na: dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, wymianie części stolarki okiennej, wykonaniu instalacji odrgromowej, utwardzeniu placu, ogrodzeniu działki, zamontowaniu bramy wjazdowej i furtki wejściowej oraz osadzeniu zbiornika na ścieki. Szczegółowy...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę i przebudowę budynku socjalnego w Zalesiu

Przedmiotem zamówienia jest: 1/ usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej - budynek socjalny w miejscowości Zalesie. Opis techniczny istniejącego budynku: Budynek wielorodzinny w zabudowie wolnostojącej. Stan surowy otwarty. Budynek...

Ogłoszenie o zamówieniu - Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego p. n.:„Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy". Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacyjnej dla sali konferencyjnej oraz instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy Ostrów...