Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Osuchowej

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Osuchowej Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi Przyjmy – Sulęcin-Kolonia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi Przyjmy – Sulęcin-Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 0+600 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m, wykonaniu poboczy o szerokości 2x1,25 m oraz wykonaniu odwodnienia powierzchniowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty...

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Osuchowej

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodyu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Osuchowej.

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i odwodnienie dróg gminnych Komorowo ul. Długa, Kwiatowa, Poprzeczna, Zielona, Krzywa, Topolowa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i odwodnienia powierzchniowego oraz kanalizacji deszczowej w Komorowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 7 oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Prze

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa drogi przez wieś Lipniki

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi przez wieś Lipniki od drogi powiatowej do drogi krajowej Nr 60 od km 0+150 do km 1+123 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m, wykonaniu poboczy o szerokości 2x1,0 m oraz wykonaniu odwodnienia powierzchniowego. Szczegółowy opis przedmiotu zam&oa...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa drogi Komorowo ul. Ułańska”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi Komorowo ul. Ułańska na odcinku od km 0+000 do km 0+179 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 4,5 m, wykonaniu poboczy o szerokości 2x1,25 m oraz wykonaniu odwodnienia powierzchniowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze...

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup materiałów do oświetlenia ulicznego

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do oświetlenia ulicznego wraz z dostawą na miejsce wskazane przez Zamawiającego i rozładunkiem.

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zakup materiałów na remont remizy OSP w Przyjmach k. Poręby ”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podstawowych materiałów budowlanych na remont remizy OSP w Przyjmach k. Poręby. Zakres zamówienia obejmuje tabela w pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa drogi Prosienica – Guty-Bujno od km 0+000 do km 0+870”.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi Prosienica – Guty-Bujno na odcinku od km 0+000 do km 0+870 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,00 m, wykonaniu poboczy o szerokości 2x1,0 m oraz wykonaniu odwodnienia powierzchniowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dudach”

Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dudach zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakresem robót jest likwidacja istniejącego osadnika gnilnego a następnie montaż osadnika wstępnego, kraty pionowej, przepompowni ścieków...