Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym drogi gminnej w miejscowości Biel”

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego korytkowego w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Biel. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie poprzez osadnik do studni chłonnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach stanowiących...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie”

Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakresem robót jest likwidacja istniejącego osadnika gnilnego a następnie montaż osadnika wstępnego, kraty pionowej, przepompowni...

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację w 2012 r. zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kol

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stok

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stok. Zakres robót obejmuje roboty budowlane, sanitarne, elektryczne oraz wyposażenie pomieszczeń świetlicy i kuchni w meble. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 5 oraz dokumentacji...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewo. Zakres robót obejmuje roboty budowlano-rozbiórkowe, sanitarne, elektryczne oraz wyposażenie pomieszczeń świetlicy i kuchni w meble. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Ostrów Mazowiecka”.

CPV: 39.16.21.00-6 – pomoce dydaktyczne Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych w ramach realizacji Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III, w Gminie Ostrów Mazowiecka”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zakup środków żywności dla Przedszkola Samorządowego w Komorowie”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Komorowie na rok 2012. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia opisany jest w pkt 4 SIWZ. Dostawa będzie realizowana codziennie, tj. we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela:

Ogłoszenie o zamówieniu - „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Ostrów Mazowiecka”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III, w Gminie Ostrów Mazowiecka”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego....

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup środków żywności dla Przedszkola Samorządowego w Komorowie - II

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Komorowie na rok 2012. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia opisany jest w pkt 4 SIWZ. Dostawa będzie realizowana codziennie, tj. we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem...