Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Remont drogi gminnej nr 260604 Ostrów Mazowiecka – Wiśniewo (ścieżka rowerowa)”

CPV: 45.23.31.62-2 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 45.23.32.50-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej szerokości 3,5 m o nawierzchni z tłucznia kamiennego o ciągłym uziarnieniu...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Rozbudowa drogi Lipniki"

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej biegnącej od wsi Lipniki do drogi krajowej relacji Ostrów Mazowiecka – Różan, o długości 2,29 km. Zakres robót objętych zamówieniem: wykonanie podbudowy żwirowej stabilizowanej cementem grubości16 cmi ułożenie dwóch warstw asfaltu o łącznej...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Rozbudowa drogi Nowa Osuchowa - Stara Osuchowa - Dybki Ugorek"

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi Nowa Osuchowa – Stara Osuchowa – Dybki Ugorek oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. Zamówienia udziela się w dwóch częściach: Część I: rozbudowa drogi - na odcinku od km 0+000 do

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa drogi Zalesie Kolonia”

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Zalesie Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 0+800 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m, wykonaniu poboczy o szerokości 2x1,00 m oraz wykonaniu odwodnienia powierzchniowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Remont świetlicy wiejskiej w Prosienicy”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Prosienicy. Prace polegają na wygrodzeniu pomieszczeń pod sanitariaty, wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonaniu prac wykończeniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest opisie technicznym i przedmiarze stanowiącym załącznik...

Ogłoszenie o zamówieniu - Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, wydawanie i dowóz gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia...

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi Nowe Lubiejewo - Zakrzewek

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Nowe Lubiejewo - Zakrzewek na odcinku od km 1+350 do km 2+292 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m, wykonaniu poboczy o szerokości 2x1,25 m oraz wykonaniu odwodnienia powierzchniowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa drogi Prosienica – Guty-Bujno”

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Prosienica – Guty-Bujno na odcinku od km 0+870 do km 1+740 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni5,0 m, wykonaniu poboczy o szerokości 2x1,00 m oraz wykonaniu odwodnienia powierzchniowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest...

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ostrów Mazowiecka

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 w miejscowościach: Antoniewo (1 kpl), Komorowo (2 kpl), Jasienica (2 kpl), Nieskórz (1 kpl), Turka (1 kpl), Stara Grabownica...

Ogłoszenie o zamówieniu - na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Otwarci na jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych wraz ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Ostrowi Mazowieckiej - uczestników...