Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa drogi Przyjmy – Sulęcin-Kolonia”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 45.23.31.20 - 6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Przyjmy – Sulęcin-Kolonia, na odcinku od km 0+600 do km 1+500, o szerokości jezdni 5,00 m i szerokości poboczy 2x1,25 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9 – 21.41S – szt. 1

IG.6840.5.2013 WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9 – 21.41S – szt. 1 Dane identyfikacyjne i techniczne pojazdu: Marka i typ pojazdu: AUTOSAN H9 21-41S Rodzaj

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa drogi gminnej Komorowo ul. Cegielniana”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45.22.00.00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych Przedmiotem...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych w Dudach, Dybkach, Jasienicy, Kalinowie, Starym Lubiejewie i Ugniewie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie, Komorowie i Gimnazjum w Jasienicy. Zamówienie podzielone jest na 4 części, których opis stanowi załącznik nr 1...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się deklaracją zgodności z normą EN 12566-3+A1:2009 popartą raportem z badań oczyszczalni przeprowadzonych przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej w łącznej ilości...

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi Ugniewo ul. Cicha

CPV: 45.23.31.20 - 6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi w miejscowości Ugniewo, na odcinku od km 0+000 do km 0+400, o szerokości jezdni 5,00 m i szerokości poboczy 2x1,00 m oraz wykonanie rowu odwadniającego o długości 250 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu - "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka."

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie prac

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup energii elektrycznej

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 09.00.00.00 - 3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne....