Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia, na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2011 roku, polegającego na odśnieżaniu dróg, zwalczaniu gołoledzi i ustawianiu zasłon przeciwśnieżnych. Dojazd sprzętu do i z miejsca wskazanej pracy przez...

Ogłoszenie o otwartym konkursie - zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku oraz za

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi Kalinowo Budziska

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi Kalinowo Budziska od km 0+000 do km 1+072 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Docelowa szerokość jezdni wynosi 5,0 m a pobocze 2x1,0 m. Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w kosztorysie ofertowym stanowiącym...

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa drogi Stok Kolonia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi Stok Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 0+500 (I etap) polegająca na poszerzeniu istniejącej drogi i wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Docelowa szerokość jezdni wynosi 5,0 m a pobocze 2x0,75 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze stanowiącym...

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Kwota kredytu wynosi – 1 345 068,25 zł. (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy...

Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja i remont wiejskiego ośrodka zdrowia w Jelonkach – I etap

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont wiejskiego ośrodka zdrowia w Jelonkach. Zakres robót obejmuje: docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 15 cm i pokrycie 2x papą termozgrzewalną, przemurowanie kominów cegłą klinkierową, montaż rynien i rur spustowych, obłożenie podjazdu gresem i montaż barierki...

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosienica

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosienica polegający na wymianie pokrycia dachowego z eternitu falistego na blachę powlekaną trapezową, przebudowie kominów cegłą klinkierową, wzmocnieniu więźby dachowej - drewnianej, wymianie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi Nowa Osuchowa – Dybki Ugorek

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Nowa Osuchowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowie skrzyżowania typu rondo. Docelowa szerokość jezdni wynosi 5,0 m a pobocze 2x1,0 m. Średnica zewnętrzna ronda wynosi 26,00 m, a szerokość jezdni centralnej 5,0 m. Szczegółowy opis przedmiotu...

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa drogi Rogóźnia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa odcinka drogi w miejscowości Rogóźnia o długości 388 m. Rozbudowa polega na wykonaniu podbudowy z warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnia zaprojektowana jest na ruch lekki. Docelowa szerokość...

Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych w Dybkach, Jasienicy, Kalinowie i Ugniewie oraz Zespołu Szkół w Nagoszewie i Gimnazjum w Jasienicy

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych w Dybkach, Jasienicy, Kalinowie i Ugniewie oraz Zespołu Szkół w Nagoszewie i Gimnazjum w Jasienicy. Zamówienie podzielone jest na 7 części, których opis znajduje się w pkt. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia....