Podatki i opłaty

Uchwała Nr XIX / 173 /16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka :
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 2,44 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł od 1m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,00 zł od 1m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 2. Pobór podatku następuje w drodze inkasa przez inkasentów ustalonych odrębną uchwałą.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.


§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/88/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr Sylwester Rozumek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2016 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 1050
08 listopada 2016 10:39 (Małgorzata Książek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)