Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XVI/131/20 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się wzór...

UCHWAŁA Nr XIII/107/19 RADY GMINY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 )), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, na cele niezwiązane z budową, przebudową,...

UCHWAŁA Nr XII/96/19 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm. ) i art. 5. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2019 r. , poz.1170 ze zm) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości...

UCHWAŁA Nr VII/49/19 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 6j ust. 1 pkt 1, 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, poz 1629 i z 2019 r. poz. 730 )) uchwala się, co następuje: §...