Uchwały Rady

Sesja Nr X z dnia 27 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr X/71/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie uchylająca uchwałę nr V/26/19 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pałapusie”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 217 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się , co następuje :
§ 1. Uchyla się uchwałę nr V/26/19 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pałapusie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/72/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie uchylająca uchwałę nr V/27/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Osuchowej”


\Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 217 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się , co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr V/27/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Osuchowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/73/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571)
oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art. 217 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala się , co następuje:
§ 1. Zaciąga się w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych długoterminowy kredyt bankowy do wysokości 3 600 000,00 zł. (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych ) na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych gminy.
§ 2. 1. Źródłem dochodu , z którego kredyt zostanie sfinansowany jest podatek od nieruchomości od osób prawnych.
2. Zabezpieczenie kredytu będzie określone w umowie.
§ 3. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 6 lat, począwszy od 2020 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/74/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2019 - 2027


Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2019 – 2027 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięcia wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/75/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242 i art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 486 264,97 zł. do wysokości 60 488 489,12 zł, z tego:
1) dochody bieżące po zmianie wynoszą - 54 660 843,28 zł.
2) dochody majątkowe – 5 827 645,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 143 490,94 zł. do wysokości
65 303 651,94 zł, z tego:
1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą – 52 533 239,24 zł.
2) wydatki majątkowe – 12 770 412,70 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2 a.
§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 815 162,82 zł. sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 136 256,00 zł , w tym z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - 5 160 950,30 zł. oraz wolnych środków – 1 975 305,70 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 839 857,12 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/76/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały XXXIII/274/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967, poz. 2245 i Dz. U. z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) i przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm. ) )uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/274/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2009 roku, zmienionym uchwałą nr IX/104/11 z dnia 4 listopada 2011 r. (Dz.Urzęd.Wojew.Maz. z 2010 r. Nr 107, poz. 2110; zm.: z 2011 r. Nr 219, poz. 6621), wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:
1) Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Dudach,
2) Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach,
3) Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy,
4) Publicznej Szkole Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie,
5) Publicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach,
6) Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Lubiejewie,
7) Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce,
8) Publicznej Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej,
9) Publicznej Szkole Podstawowej w Pałapusie,
10) Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ugniewie,
11) Publicznej Szkole Podstawowej im. płk dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie,
12) Publicznej Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Jelonkach,
13) Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie,
14) Przedszkolu Samorządowym w Komorowie.”;

2) w § 9, w ust. 2, w Tabeli dodatków funkcyjnych l.p. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Wychowawca klasy lub oddziału 300 zł
§ 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 4. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od 1 września 2019 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/77/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967, poz. 2245 i Dz. U. z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, zrzeszające nauczycieli; uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w wysokości 22 godzin tygodniowo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od 1 września 2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

 

UCHWAŁA Nr X/78/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im. ks. płk. Antoniego Warakomskiego w Jasienicy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1618) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się zakończenie działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im. ks. płk. Antoniego Warakomskiego w Jasienicy.
§ 2. Zakończenie działalności dotychczasowego Gimnazjum, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje z dniem 31 sierpnia 2019 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/79/19

RADY GMINY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka


Na podstawie art. 10 a oraz art. 10 b ust. 2 i art. 40 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 2 uchwały Nr XIV/116/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka wprowadza się następujące zmiany:
1) punkty 1 – 3 otrzymują brzmienie:
„1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Jelonkach;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie;”;
2) skreśla się punkt 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/80/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.

uchylająca uchwałę Nr XXIV / 266 / 13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka oraz nadania jej statutu


Na podstawie art. 5 b ust. 2 i 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 17, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIV / 266 / 13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka oraz nadania jej statutu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/81/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Ostrów Mazowiecka zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w sezonie zimowym 2019/2020


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim, a Gminą Ostrów Mazowiecka na prowadzenie przez Gminę Ostrów Mazowiecka zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w sezonie zimowym 2019/2020.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/82/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia na własność Gminy Ostrów Mazowiecka w obrębie miejscowości Nowe Lubiejewo i Stok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. )) w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm )) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXI/79/96 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi zmienionej uchwałą Nr XIV/153/04 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2004 r. uchwala się,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Ostrów Mazowiecka niżej wymienionych nieruchomości:
1. z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Nowe Lubiejewo:
a) działki o numerze ewidencyjnym 33/4 o powierzchni 0,0012 hektara, stanowiącej współwłasność Anny i Jacka małżonków Żabik na podstawie Księgi Wieczystej Nr OS1M/00049712/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej
b) działki o numerze ewidencyjnym 33/8 o powierzchni 0,1007 hektara, stanowiącej współwłasność Urszuli i Janusza małżonków Pętkowskich na podstawie Księgi Wieczystej Nr OS1M/00053230/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej
2. oraz z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Stok:
c) działki o numerze ewidencyjnym 231/6 o powierzchni 0,0100 hektara, stanowiącej współwłasność Doroty i Leszka małżonków Kopaniarz na podstawie Księgi Wieczystej Nr OS1M/00013968/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/83/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia na własność Gminy Ostrów Mazowiecka w obrębie miejscowości Jelonki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. )) w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm )) oraz § 2 ust. 1 pkt. 4 uchwały Nr XXI/79/96 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi zmienionej uchwałą Nr XIV/153/04 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2004 r.
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Ostrów Mazowiecka działki o numerze ewidencyjnym 398 o powierzchni 0,2600 hektara wraz z naniesieniem, stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej I Ns 452/12, z przeznaczeniem pod rozbudowę remizo – świetlicy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/84/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Beaty Leonik na działalność Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka


Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, poz. 1629, z 2019 poz. 60, poz. 730, poz. 1133) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się skargę Pani Beaty Leonik na działalność Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka jako w całości niezasadną z przyczyn faktycznych i prawnych wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwałę doręcza się niezwłocznie skarżącemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

UCHWAŁA Nr X/85/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Wiśniewo na działalność Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka


Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1133) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się skargę wsi mieszkańców Wiśniewo na działalność Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka jako w całości niezasadną / w całości zasadną z przyczyn faktycznych i prawnych wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwałę doręcza się niezwłocznie skarżącemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

 

Załącznik do uchwały Nr X/85/19
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 września 2019 r.


Uzasadnienie


W dniu 19 kwietnia 2019 r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej pismo z dnia 16 kwietnia 2019 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce (znak: SKO.421 /15/ 2019), będące formalnie zawiadomieniem o przekazaniu do organu właściwego (Rady Gminy Ostrów Mazowiecka) skargi Beaty Leonik, Anny Grulak, Barbary Sadowskiej, Mateusza Sadowskiego, Aleksandry Komor, Piotra Komor, Tymoteusza Pieńkos, Daniela Terowskiego, Sylwestra Wachowskiego, Tadeusza Jankowskiego. Przedmiotem skargi były - zdaniem skarżących - nieprawidłowości w procedurze wyborów sołtysa wsi Wiśniewo.
Rada Gminy Ostrów Mazowiecka, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, wniosków i petycji uznała skargę w całości za niezasadną / w całości za zasadną z niżej podanych z przyczyn faktycznych i prawnych.
Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa Wiśniewo, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/72/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 czerwca 2011r. wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Ostrów Mazowiecka.


Uchwałą Rady Gminy Ostrów Mazowiecka Nr IV/20/19 z dnia 8 stycznia 2019 r. zarządzone zostały wybory sołtysów, rad sołeckich oraz organów osiedla, w tym także wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wiśniewo.


Natomiast zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Sołectwa to Wójt zwołuje zebranie wiejskie, na którym mają być dokonane ww. wybory.
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie i zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu Sołectwa Wiśniewo: „Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa na stałe w nim zamieszkujący i posiadający czynne prawo wyborcze”. Czynne prawo wyborcze ustala się na podstawie rejestru wyborców Gminy Ostrów Mazowiecka, a mieszkaniec nie musi mieć zameldowania na pobyt stały, żeby dopisać się do rejestru wyborców.
W przypadku zebrania wiejskiego i wyborów sołtysa znaczenie ma faktyczne zamieszkiwanie oraz posiadanie czynnego prawo wyborcze. Przesłanki te powinny być spełnione łącznie – zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu. Czynne prawo wyborcze w Gminie Ostrów Mazowiecka posiada mieszkaniec wpisany do rejestru wyborców prowadzonego prze Gminę.
Po zebraniu sołeckim, które miało miejsce w dniu 4 lutego 2019 r. do Wójta w dniu 8 lutego 2019 r. wpłynął wniosek podpisany przez 40 mieszkańców, o unieważnienie wyborów sołtysa wsi Wiśniewo, które odbyły się w dniu 4 lutego 2019 r. Wniosek umotywowany został stwierdzeniem, że w ww. wyborach wzięły udział 4 osoby, które nie zamieszkają na stałe we wsi Wiśniewo.
W związku z powyższym przeprowadzone zostało postępowanie mające na celu wyjaśnienie, na podstawie listy obecności z zebrania oraz posiadanej przez Gminę dokumentacji, czy rzeczywiście osoby, które wpisały się na listę obecności miały prawo, zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu Sołectwa Wiśniewo, do udziału w głosowaniu.


W wyniku ww. postępowania ustalono, że jedna z osób, która wpisała się na listę obecności mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 4 lutego 2019 r. i wzięła udział w głosowaniu, nie miała do tego uprawnień, o których mowa w § 7 ust. 2 i § 14 ust. 6 Statutu Sołectwa Wiśniewo, tj. nie zamieszkuje na stałe w sołectwie i nie posiada czynnego prawa wyborczego (osoba ta nie figuruje w rejestrze wyborców, prowadzonym przez Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka). Pozostałe trzy osoby miały prawo wziąć udział w wyborach sołtysa.


W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt, że jeden z kandydatów na sołtysa w wyborach uzyskał przewagę tylko jednego głosu więcej, to udział w wyborach osoby nieuprawnionej mógł zadecydować o wynikach wyborów sołtysa. Dlatego też Wójt podjął decyzję o unieważnieniu wyborów z dnia 4 lutego i ich powtórzeniu w dniu 20 lutego 2019 r.


W dniu 20 lutego 2019 r. odbyło się ponowne zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Wiśniewo, w których wystartowały te same osoby. Udział w głosowaniu wzięła także osoba, która nie miała uprawnień do głosowania w dniu 4 lutego 2019r., ale przed zebraniem w dniu 20 lutego 2019 r. dopisała się do rejestru wyborców Gminy Ostrów Mazowiecka.


Skarżący podnoszą między innymi zarzut dotyczący ograniczania kręgu głosujących do mieszkańców posiadających zameldowanie w sołectwie oraz twierdzą, że obowiązek zameldowania został zniesiony w 2010 r. (str. 1 skargi)
Zarzut ten jest nieprawdziwy, ponieważ Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka nie ograniczał kręgu osób głosujących tylko do tych posiadających zameldowanie. Wójt podczas zebrania wiejskiego w Wiśniewie oraz w pismach do jednej ze skarżących – Pani Beaty Leonik informował, że zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu Sołectwa Wiśniewo: „Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa na stałe w nim zamieszkujący i posiadający czynne prawo wyborcze”. Czynne prawo wyborcze ustala się na podstawie rejestru wyborców Gminy Ostrów Mazowiecka, a mieszkaniec nie musi mieć zameldowania na pobyt stały, żeby dopisać się do rejestru wyborców.
Ponadto podkreślić należy, iż nieprawdą jest, że obowiązek meldunkowy został zniesiony. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.):
„1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
2. Obowiązek meldunkowy polega na:
1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.”
Ponadto, drugi koronny zarzut skarżących, że wybory nie były tajne jest także bezpodstawny. Z oświadczeń osób uczestniczących w zebraniu wynika, że powołana została Komisja Skrutacyjna spośród uczestników zebrania z 20 lutego 2019 r., która przygotowała karty do głosowania. Urna została ustawiona na odrębnym stoliku pod ścianą. Następnie członek Komisji Skrutacyjnej wyczytywał nazwisko każdego mieszkańca z listy obecności, mieszkaniec otrzymywał kartę do głosowania, miał możliwość oddać głos w sposób tajny i wrzucić kartę do urny. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzała ww. Komisja Skrutacyjna.
Nikt w trakcie głosowania nie zarzucił, że nie miał możliwości w sposób tajny oddać głosu.
Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Rada Gminy Ostrów Mazowiecka uznała skargę jako nieuzasadnioną/uzasadnioną.

 

UCHWAŁA Nr X/86/19

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1571) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/164/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej uchwałą Nr XXIX/252/17 Rady Gminy ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XL/360/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 16 listopada 2018 r., zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2019 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 235
16 października 2019 14:40 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2019 14:40 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2019 14:38 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)