Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Znak sprawy: IG.271.13.2020

 Ostrów Mazowiecka, dn. 25.09.2020 r. 

 

IG.271.13.2020 Wykaz wykonawców - umowy

 


 

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Zamówienie podzielone jest na 9 części:

Numer części

Siedziba szkoły

1

Dybki

2

Nagoszewo

3

Dudy

4

Koziki

5

Komorowo

6

Ugniewo

7

Stare Lubiejewo

8

Pałapus

9

Jelonki

10

Jasienica

11

Kalinowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.


Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2021 r.

Sposób przygotowania oferty i termin jej złożenia:
1. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim i podpisać przez osobę upoważnioną - w przypadku pełnomocnika pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której umieszczona będzie nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy oraz dopisek: <>
3. Zaleca się, aby:
1) cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zszyta) uniemożliwiając jej samoistną dekompletację;
2) wszystkie strony były ponumerowane;
3) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4. Ofertę należy złożyć osobiście, przez posłańca lub za pomocą operatora pocztowego w terminie do dnia 9 września 2020 r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, I piętro, pokój nr 15.
5. Otwarcie ofert odbędzie się 9 września 2020 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2020 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 157
25 września 2020 14:35 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2020 14:34 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2020 14:34 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)