Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Zamówienie podzielone jest na 9 części:
Numer części Siedziba szkoły

Numer części

Siedziba szkoły

1

Dybki

2

Nagoszewo, Dudy

3

Koziki I-III

4

Komorowo

5

Ugniewo

6

Stare Lubiejewo

7

Pałapus

8

Jelonki

9

Jasienica

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.


Termin realizacji zamówienia:
Od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.


Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków (od surowca do gotowego posiłku) oraz dostarczania ich.
2. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku wykonawca podpisze stosowne oświadczenie na formularzu ofertowym, a kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem dostarczy przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu;
2) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
3) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenia w formularzu ofertowym, a oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub jej braku wykonawca złoży niezwłocznie po otwarciu ofert.

Termin związania ofertą:
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Pierwszy dzień terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Sposób przygotowania oferty i termin jej złożenia:

1. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim i podpisać przez osobę upoważnioną - w przypadku pełnomocnika pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której umieszczona będzie nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy oraz dopisek:>


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2020 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 206
27 sierpnia 2020 13:35 (Cezary Gałązka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 sierpnia 2020 13:33 (Cezary Gałązka) - Dodanie załącznika [ig271122020_uniewaznienie_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 sierpnia 2020 15:29 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)