Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka, znak sprawy: IG.271.4.2020

 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 16 czerwca 2020 r.

IG.271.4.2020

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka” w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do 4 czerwca 2020 r. do godziny 10:00 wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wileńskiej 117, 07-300 Ostrów Mazowiecka, która została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a w kryterium oceny ofert: cena, oferta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100 punktów.

 


 

 Ostrów Mazowiecka, dnia 04.06.2020 r

IG.271.4.2020


Informacja z otwarcia ofert 

 


 Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne; 90500000 Usługi związane z odpadami; 90533000 Usługi gospodarki odpadami; 90514000 Usługi recyklingu odpadów.
2. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:
1) odbiór odpadów z terenu nieruchomości;
2) kierowanie pojazdami do odbioru i transportu odpadów.


Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zadania przewiduje się w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2020 r. o godz. 10:00. Zaleca się wcześniejsze złożenie oferty aby uniknąć ewentualnych problemów technicznych.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020 r. o godz. 13:00. w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój nr 20.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający na swojej stronie internetowej (http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl) poinformuje wykonawców o sposobie, w jakim mogą oni uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert.
5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej
stronie internetowej (http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesieniu odwołania.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2020 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 399
16 czerwca 2020 14:18 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 czerwca 2020 14:11 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 czerwca 2020 14:10 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)