Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka; znak sprawy: IG.271.25.2019

Ostrów Mazowiecka, dn. 26.03.2020 r.
 
 

 Ostrów Mazowiecka, dn. 20.01.2020 r. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ostrów Mazowiecka, dn. 10.01.2020 r. 
 
 
 Ostrów Mazowiecka, dn. 09.01.2020 r.
 
 
UWAGA: Wydłuża się termin składania ofert do dnia 20 stycznia 2020 r. do godz. 12.00
 
Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do SIWZ - projektu umowy
 
 
 
 
 
 
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka z zainstalowaniem energooszczędnych opraw ze źródłami typu LED.
2. Zakres zamówienia obejmuje: 
1) Wymianę przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED szt. 768, zgodnie z załącznikami 1A i 1B, w lokalizacjach określonych w Załączniku nr 11. Wykonawca odpowiada za demontaż obecnie zamontowanych opraw rtęciowych oraz ich utylizację (majątek Gminy) lub przekazanie do właściwego oddziału PGE Dystrybucja SA (Majątek PGE), a także montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego LED.
2) Demontaż starych i montaż nowych wysięgników opraw szt. 500. Długości nowych wysięgników powinny wynikać z poprawnych obliczeń oświetleniowych w celu zapewnienia spełnienia normy oświetleniowej. Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do prac opracowania przez Wykonawcę projektu modernizacji oświetlenia uwzględniającego klasy dróg i kategorie oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów (spełnienie wymagań określonych w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201:2016 lub równoważnego systemu odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi. Krzywe światłości i bryły fotometryczne oferowanych opraw użytych do obliczeń muszą być możliwe do pozyskania na ogólnodostępnych stronach producenta opraw, w celu ewentualnej weryfikacji obliczeń.
3) Wymianę zabezpieczeń opraw na nowe izolowane wraz z wkładkami topikowymi. 
4) Wymiana przewodów w wysięgnikach zasilających oprawy.
5) Montaż układów sterujących oświetleniem w szafach oświetleniowych.
6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
7) Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu wykonawczego zgodnie z warunkami uzyskanymi od PGE O/Wyszków.
3. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Wytycznych dla opraw oświetleniowych - zał. Nr 1a i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznikach Nr 1b do SIWZ, 
4. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia zostały określone w załączniku nr 10 do niniejszej specyfikacji.
 
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 3 miesięcy od dania podpisania umowy.
 
 
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
URZĄD GMINY  OSTRÓW  MAZOWIECKA
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka 
I piętro, pokój nr 15 (Sekretariat)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Cezary Gałązka
Ilość wyświetleń: 1799
27 marca 2020 09:48 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2020 08:33 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2020 08:30 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [inf_o_wyb_najk_oferty__bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)