Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka /IG.271.34.2019/

Ostrów Mazowiecka, dnia 23 grudnia 2019 r.

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


 

Ostrów Mazowiecka, dnia 17 grudnia 2019 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 17.12.2019 r. do godziny 10:30 wpłynęły następujące oferty:

Część 1

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto

1

Usługi Leśne Zbigniew Andryszczyk

Nagoszewka Druga 29A

07-300 Ostrów Mazowiecka

101.600,00 zł


Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 44.251,46 zł

Część 2

Lp.

Nazwa firmy

Cena

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o.

ul. Wileńska 117

07-300 Ostrów Mazowiecka

231.150,00 zł

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 156.891,54 zł

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z SIWZ oraz warunkami umowy.
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU

I.  Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Kod CPV: 90.62.00.00-9., 90.63.00.00-2
  2. Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2020 roku, polegającego na odśnieżaniu dróg i zwalczaniu gołoledzi. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany tak, aby zapewnić przejezdność całą szerokością nawierzchni, ograniczyć zakłócenia płynności ruchu drogowego. W tym celu wykonawca winien likwidować śliskość na całej szerokości dróg a przede wszystkim na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyżowania z drogami twardymi oraz na przystankach autobusowych. Dojazd sprzętu do i z miejsca wskazanej pracy przez Zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy. Materiał do zwalczania gołoledzi jest materiałem wykonawcy. Terminy i zakres odśnieżania dróg uzależnione będą od warunków atmosferycznych i przekazywania informacji od pracownika Urzędu Gminy.
  3. Czas reakcji od momentu otrzymania polecenia od Zamawiającego wynosi nie dłużej niż 2 godziny, chyba że Zamawiający zleci inaczej.
  4. Zamówienia udziela się w 2 (słownie: dwóch) częściach. O terminie odśnieżania dróg powiatowych Zamawiający poinformuje wykonawcę po podpisaniu porozumienia z Powiatem Ostrowskim.
  5. Część nr 1 obejmuje drogi gminne na terenie miejscowości: Rogóźnia, Popielarnia, Sielc, Lipniki, Pólki, Fidury, Koziki, Koziki-Majdan, Przyjmy k. Poręby, Wiśniewo, Dybki, Turka, Nagoszewo, Nagoszewka Pierwsza, Nagoszewka Druga, Nowa Osuchowa, Stara Osuchowa oraz drogi powiatowe: 2639W od drogi krajowej nr 8 Nagoszewo do drogi krajowej nr 60 Koziki (odśnieżanie – 10,5 km, posypywanie – 1,0 km); 4402W Nagoszewka – Wiśniewo (odśnieżanie – 7 km, posypywanie – 4,0 km); 2647W Dybki – Wiśniewo (odśnieżanie – 7 km, posypywanie – 3 km); 2648W Przyjmy – Długosiodło (odśnieżanie – 3,6 km, posypywanie – 0 km). Poglądowy zakres zamówienia przedstawia Mapa nr 1.
  6. Część nr 2 obejmuje drogi gminne na terenie miejscowości: Antoniewo, Biel, Budy-Grudzie, Dudy, Guty-Bujno, Jasienica, Jelenie, Jelonki, Kacpury, Kalinowo, Kalinowo-Parcele, Komorowo, Kuskowizna, Nieskórz, Nowa Grabownica, Nowe Lubiejewo, Pałapus, Podborze, Prosienica, Przyjmy, Sagaje, Smolechy, Stara Grabownica, Stare Lubiejewo, Stok, Sulęcin-Kolonia, Ugniewo, Zakrzewek, Zalesie oraz drogi powiatowe: 2638W od ul. Leśmiana w Ostrowi Mazowieckiej – Kuskowizna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W Brok-Orło (odśnieżanie – 10,9 km, posypywanie – 5 km); 2633W od drogi krajowej nr 8 Podborze – do skrzyżowania z drogą gminną do Pałapusa (odśnieżanie - 4,8 km, posypywanie 2 km); 2641W Sielc – Komorowo (odśnieżanie – 2,8 km, posypywanie – 1,5 km); 2646W Stok do końca zabudowań Stok Kolonia (odśnieżanie – 2,5 km, posypywanie – 0,5 km). Poglądowy zakres zamówienia przedstawia Mapa nr 2.
  7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę operatorów maszyn niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

II.  Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

III.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 10:30.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godz. 11:00. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2019 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 288
27 grudnia 2019 08:42 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2019 08:42 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2019 08:41 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_na_strone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)