Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego

 Ostrów Mazowiecka, dnia 15.11.2019 r.
 IG.271.30.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
na „Udzielenie kredytu długoterminowego”
 
 
 

 
 
Ostrów Mazowiecka, dnia 14.11.2019 r.

IG.271.30.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na „Udzielenie kredytu długoterminowego”

 

Termin składania ofert: 14.11.2019 r. godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: 14.11.2019 r. godz. 10:45

Kwota przeznaczona w budżecie: 250.000,00 zł

 
 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Koszt brutto

Stała marża

1

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

ul. 3 Maja 3

06-400 Ciechanów

274.681,86 zł

0,55%

2

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

Plac Księżnej Anny Mazowieckiej 2

07-300 Ostrów Mazowiecka

319.102,99 zł

0,90%

 
 
Termin wykonania zamówienia: od 16.12.2019 r. do 31.12.2025 r.

Warunki płatności określone zostały w SIWZ w istotnych postanowieniach umowy.
 
 

 
Znak sprawy: IG.271.30.2019
 

 

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Kod CPV: 66.11.30.00-5 – usługi udzielania kredytu.
  2. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  3. Ogółem kwota kredytu wynosi 3.600.000,00 zł słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych.
  4. Planuje się uruchomienie kredytu od 16 grudnia 2019 r.
  5. Czas uruchomienia kredytu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu przekazania wniosku o uruchomienie kredytu przez Zamawiającego.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia kredytu.
  7. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Niższa wysokość kredytu nie będzie miała wpływu na okres kredytowania oraz zasady spłaty rat kredytu, które pozostaną bez zmian.
  8. Okres kredytowania do 31.12.2025 r.
  9. Okres karencji w spłacie kapitału do 30.03.2020 r.

10. Spłata kredytu nastąpi kwartalnie w 24 ratach kapitałowych:

1)    2020 rok – 4 raty po 50.000,00 zł = 200.000,00 zł;

2)    lata 2021 - 2025 - 4 raty po 170.000,00 zł = 3.400.000,00 zł.

11. W przypadku gdy termin spłaty raty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to rata ta może być spłacona w ostatni dzień roboczy kończący miesiąc.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu lub odsetek bez dodatkowych opłat i prowizji. O zamiarze dokonania takiej spłaty Zamawiający pisemnie poinformuje wykonawcę na co najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem spłaty podając wysokość i termin przedterminowej spłaty kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.

13. Odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanego kredytu według zmiennej stawki WIBOR 1M +/- stała marża wykonawcy. Oprocentowanie kredytu będzie ustalone w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu i będzie ulegało zmianie co miesiąc.

14. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

15. Do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę wykorzystania kredytu w stosunku 365/366 dni roku.

16. Spłata rat odsetkowych za dany miesiąc następować będzie do końca każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank w formie pisemnej, tj. listem poleconym, lub za pośrednictwem faksu lub pocztą e-mail na adres: gminaostrowmaz@home.pl

17. Pierwsza rata odsetek za okres od dnia uruchomienia kredytu do 31.12.2019 r. będzie spłacona 15.01.2020 r.

18. Okres karencji w spłacie odsetek do 31.12.2019 r.

19. Zamawiający dopuszcza możliwość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek ustawowych.

20. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco z deklaracją wekslową opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy.

21. Rozliczenia dotyczące kredytu będą prowadzone w PLN.

22. Zamawiający nie wyraża zgody za złożenie notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego i na poniesienie kosztów sporządzenia takiego oświadczenia.

23. Dodatkowe informacje:

1)    Zamawiający nie zalega z opłatami i spłatami rat wobec żadnych banków i instytucji finansowych;

2)    spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami dokonywane były w obowiązujących terminach;

3)    Zamawiający nie posiada zaległości wobec US z tytułu podatku oraz wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

4)    Zamawiający nie posiada zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prawnym;

5)    Zamawiający nie przejmował z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego był podmiotem założycielskim, nigdy nie wstępował na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony;

6)    Zamawiający nie korzysta z leasingu i factoringu;

7)    Zamawiający nie korzystał i nie korzysta z wykupu wierzytelności.

24. Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnione są na stronie internetowej http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl/

25. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że nie występują czynności przy realizacji niniejszego zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 8 listopada 2019 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 8 listopada 2019 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed sekretariatem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2019 17:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 339
15 listopada 2019 13:04 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2019 13:04 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2019 13:02 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271302019_inf_o_wyb_najk_oferty__kredyt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)