Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 260642W relacji: DK nr 60 – Pólki – Koziki – droga powiatowa nr 2639W

Ostrów Mazowiecka, dnia 17 października 2019 r.


IG.271.24.2019

- wszyscy wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont drogi gminnej nr 26024 relacji: DK nr 60 – Pólki – Koziki – droga powiatowa nr 2639W”

Działając w imieniu Zamawiającego, Gminy Ostrów Mazowiecka z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w ramach ww. postępowania wpłynęły dwie oferty, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, ponieważ w kryteriach oceny ofert cena i okres gwarancji uzyskała ona łącznie maksymalną ilość, tj. 100 punktów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja w kryterium

Łączna punktacja

cena

okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.  ul. Brokowska 37

07-300 Ostrów Mazowiecka

60

40

100

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o.  ul. Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

56

40

96

   

 


 

Ostrów Mazowiecka, dnia 08.10.2019 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na „Remont drogi gminnj nr 260642W relacji:
DK nr 60 - Pólki - Koziki - droga powiatowa nr 2639W"

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.
2. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej od km 0+000 (granica pasa DK 60) do km 2+670 obsługującej istniejącą zabudowę jednorodzinną i tereny rolne. Założenia projektowe: szerokość jezdni z betonu asfaltowego – 5,0 m, szerokość poboczy z mieszanki kruszywa łamanego – 2x0,75 m, długość remontowanego odcinka 2670 m, konstrukcja projektowana na obciążenie ruchem KR1.
3. Okres rękojmi rozszerza się do 5 lat.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.
5. W ocenie Zamawiającego nie występują czynności, których wykonywanie wymagałoby zatrudnienia osób ich wykonujących na podstawie umowy o pracę.

Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 16.12.2019 r.

Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta powinna być napisana w sposób trwały i czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której umieszczona będzie nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy oraz dopisek: <>

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2019 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 448
17 października 2019 14:05 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271242019_inf_o_wyb_najk_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2019 14:04 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2019 14:04 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)