Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nagoszewce

 

Ostrów Mazowiecka, 01.10.2019 r.

IG.271.23.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nagoszewce” 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w ramach ww. postępowania wpłynęła jedna oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza. W kryteriach oceny ofert cena i okres gwarancji uzyskała ona łącznie 60 punktów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja w kryterium

Łączna punktacja

cena

okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

60

         0

60

 

 


 

Ostrów Mazowiecka, dnia 26.09.2019 r.


IG.271.23.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nagoszewce”

Termin składania ofert: 26.09.2019 r. godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 26.09.2019 r. godz. 10:45
Kwota przeznaczona w budżecie OSP: 830.000 zł

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji urządzeń

1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar”
sp. z o.o.    Korwinów, ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa

829.512,00 zł

24 miesiące

 

Termin wykonania zamówienia do 16.12.2019 r.
Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ.


 

Ostrów Mazowiecka, dnia 18.09.2019 r.

UWAGA!

W związku z udzielonymi w dniu 18.09.2019 r. wyjaśnieniami zmieniona została treść SIWZ oraz niektórych załączników, a także wydłużony został termin składania ofert do dnia 26.09.2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi 26.09.2019 r. o godz. 10:45. 

Ofertę należy złożyć na formularzu po zmianie! --> Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie

 
I.    Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
  2. Zamawiający odbierze samochód we własnym zakresie. O możliwym terminie odbioru samochodu Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
  3. Zamówienie jest współfinansowane między innymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.


II.    Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 15.11.2019 r.

 

 III.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 23 września 2019 r. do godz. 10:30.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się 23 września 2019 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed sekretariatem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.
  3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2019 16:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 445
01 października 2019 14:52 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 14:52 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 14:48 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271232019_inf_o_wyb_najk_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)