Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont Przedszkola Samorządowego w Komorowie

Ostrów Mazowiecka, dn. 01 lipca 2019 r. 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
2. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku przedszkola położonego w Komorowie przy ul. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego (znajdującego się na działce o nr ew. 1941/16) w celu powiększenia przestrzeni funkcjonalnej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacja starego wejścia do budynku od strony szczytowej oraz wykonanie nowego wejścia do budynku wraz ze schodami oraz podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych, wykonanie ścianek działowych, wyburzenie ścianek działowych, wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz ciepłej i zimnej wody, a także instalacji c.o., instalację elektryczną.
3. Minimalne wymagania dotyczące podnośnika dla osób niepełnosprawnych: wykonanie na zewnątrz, udźwig min. 300 kg, bez szybu, wysokość podnoszenia min. 1000 mm, wymiary – zgodnie z projektem, podłoga podestu antypoślizgowa z blachy ryflowanej, barierki i furtka z wypełnieniem poliwęglanem komorowym bezbarwnym, kolorystyka do uzgodnienia.
4. Podstawowe wymagania dotyczące stolarki okiennej do wymiany: 9 szt., PVC, zaleca się stosować okna zewnętrzne z profili ze szczeliną termiczną, malowanych proszkowo, z hermetycznie uszczelnionym przeszkleniem z szyby zespolonej; okucia, klamki, zawiasy itp. wykończone w kolorze identycznym jak profile, dodatkowo okucia i zawiasy antywłamaniowe; wymagany współczynnik przenikania ciepła dla okien min. U < 1,10 W/m2K; okna w ścianach zewnętrznych, po zamknięciu usytuowanego w nich otworu nawiewnego, powinny mieć szczelność odpowiadającą wymaganiom PN-82/B-02020. Ze względu na wiek budynku - kształt (wygląd) okna taki sam, jak już wymienionych okien (zdjęcie poglądowe w załączeniu). Każdy wymiar otworu należy sprawdzić z natury (!). Prawidłowy rozkład stolarki okiennej do wymiany zawiera dodatkowy rysunek „A01. RZUT PRZYZIEMIA_popr.”.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.
6. Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne producentów lub wyrobów, to zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem „parametry równoważne - nie gorsze” Zamawiający rozumie parametry o standardach jakościowych co najmniej takich samych lub wyższych, niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej i przedmiarze.

Termin wykonania zamówienia.
Zadanie należy wykonać w terminie do 23.08.2019 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 1 lipca 2019 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 548
01 lipca 2019 14:05 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2019 14:04 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271102019_informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2019 14:04 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)