Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu -"Remont budynku w Pałapusie"

Ostrów Mazowiecka, 20.12.2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na „Remont budynku w Pałapusie”

  


 

 Ostrów Mazowiecka, dn. 12.12.2018 r.

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii wodnej i lądowej; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku w Pałapusie, położonego na działce o nr ewidencyjnym 157/4 wraz ze zmianą sposobu użytkowania, z obiektu handlowego na budynek mieszkalny oraz zagospodarowaniem terenu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.
4. Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne producentów lub wyrobów, to zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem „parametry równoważne - nie gorsze” Zamawiający rozumie parametry o standardach jakościowych co najmniej takich samych lub wyższych, niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej i przedmiarze.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 12 grudnia 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Termin wykonania zamówienia.

Zadanie należy wykonać w terminie do 30.09.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2018 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 826
20 grudnia 2018 12:08 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2018 12:06 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najk_oferty__bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2018 12:05 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)