Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Wyposażenie sali gimnastycznej oraz boiska w Komorowie

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 15.11.2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wyposażenie sali gimnastycznej oraz boiska w Komorowie” wpłynęły dwie oferty, którym w kryterium oceny ofert przyznano następującą punktację:

 

Lp.

Nazwa firmy

Punktacja w kryterium:

Cena - waga 80%

Punktacja w kryterium:

termin realizacji zamówienia

- waga 20%

Łączna punktacja

1

MTB-GROUP Sp.J.

ul. Mickiewicza 40

32-400 Myślenice

64

10

74

2

PESMENPOL Spółka z o.o.

ul. Słowackiego 75a

32-400 Myślenice

80

0

80

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 firmy PESMENPOL Spółka z o.o., ponieważ w kryterium oceny ofert - cena oraz termin realizacji zamówienia oferta zdobyła łącznie największą ilość punktów, a Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. 

 


 

Ostrów Mazowiecka, 7 listopada 2018 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Termin składania ofert: 07.11.2018 r. godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 07.11.2018 r. godz. 10:45
Kwota przeznaczona w budżecie: 220.000,00 zł  

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia

1

MTB-GROUP Sp.J.

ul. Mickiewicza 40

32-400 Myślenice

172.200,00 zł

49 dni

2

PESMENPOL Spółka z o.o.

ul. Słowackiego 75a

32-400 Myślenice

137.760,00 zł

60 dni

 
 
Okres gwarancji: 24 miesiące

Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, będącym załącznikiem do SIWZ.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Ostrów Mazowiecka, 30 października 2018 r. 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 37.40.00.00-2 Artykuły i sprzęt sportowy
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego wyposażenia do nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. płk dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie (ul. Mazowiecka 81, 07-310 Komorowo) oraz na boisko trawiaste znajdujące się przy szkole.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga aby zakupiony sprzęt sportowy i urządzenia posiadały wymagane prawem certyfikaty zgodności z normami i atesty.


Termin wykonania zamówienia.
Zadanie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 60 dni. Okres realizacji przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 2 listopada 2018 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 2 listopada 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 19, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2018 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 493
15 listopada 2018 14:30 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271332018_inf_o_wyborze_najk_oferty__bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 14:28 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 14:00 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)