Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - "Remont ul. Bociańskiego w Komorowie"

Ostrów Mazowiecka, dnia 18.10.2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont ul. Bociańskiego w Komorowie” wpłynęły dwie oferty, którym w kryterium oceny ofert przyznano następująca punktację:

 

Lp.

Nazwa firmy

Punktacja w kryterium:

Cena - waga 100%

1

UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku, ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

80 pkt

2

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.

ul. Brokowska 37   07-300 Ostrów Mazowiecka

100 pkt

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, ponieważ w kryterium oceny ofert - cena oferta zdobyła największą ilość punktów, a Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

  


 

Informacja z otwarcia ofert

 Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.
  2. Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka ul. Bociańskiego w Komorowie na długości ok. 665,0 m, polegający na: frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm na ruch KR2 na jezdni głównej, zjazdach, skrzyżowaniach oraz parkingu, regulacji pionowej studzienek ściekowych oraz studni rewizyjnych.
  3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
  4. Okres rękojmi rozszerza się do 5 lat.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ: opisie przedmiotu zamówienia, zestawieniu zjazdów, skrzyżowań i parkingów oraz przedmiarze.

Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30.11.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2018 17:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Cezary Gałązka
Ilość wyświetleń: 877
18 października 2018 14:21 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [inf_o_wyborze_najk_oferty_komorowo_ul_bocianskiego_na_strone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2018 14:20 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2018 14:20 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)