Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - "Rozbudowa i przebudowa dróg w Starej Grabownicy"

Ostrów Mazowiecka, dnia 11.10.2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę i przebudowę dróg w Starej Grabownicy” wpłynęła tylko jedna oferta, którą wybrano jako najkorzystniejszą:

 

Lp.

Nazwa firmy

Punktacja w kryterium:

Cena - waga 100%

1

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka

100

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. W jedynym kryterium oceny ofert – cena oferta uzyskała maksymalną ilość punktów.

 


 

Informacja z otwarcia ofert

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) budowa drogi w Starej Grabownicy o długości ok. 386 m, o szerokości jezdni z betonu asfaltowego 5,0 m wraz z poboczami 2x1 m przeznaczonej na ruch KR1, zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 2638W oraz
2) przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Grabownicy o długości ok. 213 m, szerokości jezdni z betonu asfaltowego 4,5 m wraz z poboczami 2x0,75 m przeznaczonej na ruch KR1, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 311/8.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
4. Okres rękojmi rozszerza się do 5 lat.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.


Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 26.10.2018 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 5 października 2018 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 5 października 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed sekretariatem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2018 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 489
11 października 2018 15:12 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271212018_drogi_w_starej_grabownicy_wybor.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2018 15:11 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2018 14:09 (Cezary Gałązka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)