Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Wschodniej w Starym Lubiejewie

  

Ostrów Mazowiecka, dnia 12.10.2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ul. Wschodniej w Starym Lubiejewie” wpłynęła tylko jedna oferta, którą wybrano jako najkorzystniejszą:


Lp.

Nazwa firmy

Punktacja w kryterium:

Cena - waga 100%

1

Zakład Robót Budowlano-Drogowych

Tomasz Dawidowski

ul. Bursztynowa 21,

07-300 Ostrów Mazowiecka

100


Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. W jedynym kryterium oceny ofert – cena, oferta uzyskała maksymalną ilość punktów.

 


 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 02.10.2018 r.


IG.271.32.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na „Przebudowa ul. Wschodniej w Starym Lubiejewie”


Termin składania ofert: 02.10.2018 r. godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: 02.10.2018 r. godz. 10:45

Kwota przeznaczona w budżecie: 184.500,00 zł

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Zakład Robót Budowlano-Drogowych

Tomasz Dawidowski

ul. Bursztynowa 21

07-300 Ostrów Mazowiecka

213.738,42 zł

 

Termin wykonania zamówienia do 30.11.2018 r.

Okres gwarancji: 5 lat

Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, będącym załącznikiem do SIWZ. 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wschodniej w Starym Lubiejewie na odcinku ok. 190 m z przeznaczeniem na ruch lekki KR1, polegająca na wykonaniu jezdni o szerokości 3,0 m z kostki brukowej, poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 2x0,5 m.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
4. Okres rękojmi rozszerza się do 5 lat.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.


Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30.11.2018 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 2 października 2018 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 2 października 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed sekretariatem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2018 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 446
12 października 2018 13:03 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271322018_inf_o_wyborze_najk_oferty_na_strone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 13:03 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2018 13:51 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [inf_z_otwarcia_ofert_ul_wschodnia_w_starym_lubiejewie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)