Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Wschodniej w Starym Lubiejewie

 
Unieważnienie postępowania

  Informacja z otwarcia ofert

 


 

 

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wschodniej w Starym Lubiejewie na odcinku ok. 190 m, polegająca na wykonaniu jezdni o szerokości 3,0 m z kostki brukowej, poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 2x0,5 m z przeznaczeniem na ruch lekki KR1.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
4. Okres rękojmi rozszerza się do 5 lat.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.


Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30.11.2018 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 11 września 2018 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 11 września 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed sekretariatem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 sierpnia 2018 16:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 473
18 grudnia 2018 14:04 (Małgorzata Książek) - Usunięcie załącznika [ig271322018_inf_o_wyborze_najk_oferty_na_strone.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 13:02 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 13:00 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271322018_inf_o_wyborze_najk_oferty_na_strone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)