Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo

Ostrów Mazowiecka, dnia 11.09.2018 r. 

 

IG.271.30.2018

Zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, złożono 3 oferty, którym przyznano następującą punktację:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja w kryteriach:

Łącznie

Cena brutto

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budowlane Urbanik Artur

Paproć Mała 8  18-305 Szumowo

52,20 pkt

30 pkt

82,20 pkt

2

Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Duda ul. Okrzei 16

07-300 Ostrów Mazowiecka

58,20 pkt

40 pkt

98,20 pkt

3

Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Murawski ul. Zachodnia 12

07-300 Ostrów Mazowiecka

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Murawski z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) przy ul. Zachodniej 12, która w kryteriach oceny ofert: cena i okres gwarancji łącznie uzyskała maksymalną ilość, tj. 100 punktów a Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

  


 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 04.09.2018 r.


IG.271.30.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo”


 Termin składania ofert: 04.09.2018 r. godz. 10:30
 Termin otwarcia ofert: 04.09.2018 r. godz. 10:45
 Kwota przeznaczona w budżecie: 600.000,00 zł

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budowlane Urbanik Artur

Paproć Mała 8 18-305 Szumowo

 

760.000,00 zł

4 lata

2

Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Duda ul. Okrzei 16  07-300 Ostrów Mazowiecka

 

676.846,86 zł

5 lat

3

Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Murawski ul. Zachodnia 12 

07-300 Ostrów Mazowiecka

662.081,82 zł

5 lat

 

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2019 r.
Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, będącym załącznikiem do SIWZ.

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy wiejskiej w Nagoszewie zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 811 polegająca na przebudowie istniejącego budynku, przebudowy części dachu, wykonaniu nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej i zagospodarowaniu terenu. Po stronie wykonawcy leży także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.
4. Dodatkowe informacje:
1) stoły: składane, o wymiarach minimalnych szerokość 700 mm, długość 1400 mm, wysokość ok. 800 mm, blat grubości min. 22 mm;
2) krzesła: składane, stelaż stalowy, obciążenie do 120 kg, wyposażone w ślizgacze z tworzywa sztucznego, siedzisko min. 45 cm, wysokość siedziska 44 cm;
3) pompa ciepła: w systemie powietrze – woda, moc grzewcza 2 kW, nominalny pobór mocy pompy ciepła 0,453 kW, max. temperatura ciepłej wody użytkowej 55*C, zasobnik o pojemności min. 150 l, temperaturowy zakres pracy od +7 do +35*C, napięcie i częstotliwość zasilania 230/50, instrukcja obsługi w języku polskim;
5. Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne producentów lub wyrobów, to zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem „parametry równoważne - nie gorsze” Zamawiający rozumie parametry o standardach jakościowych co najmniej takich samych lub wyższych, niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej i przedmiarze.


Termin wykonania zamówienia.

Zadanie należy wykonać w terminie do 30.09.2019 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 4 września 2018 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 4 września 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2018 16:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 504
13 września 2018 13:50 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [inf_o_wyborze_na_strone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2018 13:50 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 14:49 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [inf_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)