Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Zapytanie ofertowe - "Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 23 sierpnia 2018 r.


IG.271.29.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Niniejszym informuję, że w ramach zapytania ofertowego na „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” podzielonego na 4 części: 1. Dudy, 2. Kalinowo, 3. Ugniewo, 4. Jasienica jako najkorzystniejszą w ramach części 2. Kalinowo, 3. Ugniewo, 4. Jasienica wybrano ofertę firmy Handel-Usługi-Gastronomia Elżbieta Żebrowska z siedzibą w Jasienicy przy ul. Pawła Jasienicy 23, 07-300 Ostrów Mazowiecka, która wpłynęła jako jedyna. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz w kryterium oceny ofert uzyskał maksymalną ilość, tj. 100 punktów w każdej z części.

Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie w części nr 1. Dudy, ponieważ na daną część w terminie przewidzianym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Zamówienie podzielone jest na 4 części:

 

Numer części

Siedziba szkoły

1

Dudy

2

Kalinowo

3

Ugniewo

4

Jasienica

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.


Termin realizacji zamówienia:

Od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 

Sposób przygotowania oferty i termin jej złożenia:

1. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim i podpisać przez osobę upoważnioną - w przypadku pełnomocnika pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.


2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której umieszczona będzie nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy oraz dopisek: <>

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2018 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 341
24 sierpnia 2018 15:40 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 sierpnia 2018 15:40 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 sierpnia 2018 15:39 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)