Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Leśnej i ul. Wspólnej w Ugniewie

Ostrów Mazowiecka, 1 sierpnia 2018 r. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Ostrów Mazowiecka, 27 lipca 2018 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

 


 

 Opis przedmiotu zamówienia.

1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) przebudowa ul. Leśnej w Ugniewie o długości ok. 100 m, szerokości jezdni z kostki brukowej 3,5 m wraz z poboczami z mieszanki kruszywa łamanego 2x0,5 m przeznaczonej na ruch KR1, zlokalizowanej w Ugniewie na działkach o nr ewidencyjnych 919, 933, 934, 935;
2) przebudowa ul. Wspólnej w Ugniewie o długości ok. 200 m, szerokości jezdni z kostki brukowej 3,5 m wraz z poboczami z mieszanki kruszywa łamanego 2x0,75 m przeznaczonej na ruch KR1, zlokalizowanej w Ugniewie na działkach o nr ewidencyjnych 919, 932/12, 932/7.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
4. Okres rękojmi rozszerza się do 5 lat.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.
6. Sprostowanie do dokumentacji na przebudowę ul. Wspólnej. W opisie technicznym na stronie 12 w pkt 3 jest: „długość projektowanego odcinka – 100 m”, powinno być: „długość projektowanego odcinka – 200 m”; na stronie 15 w pkt 4.1 jest: „szerokość jezdni z betonu asfaltowego – 3,5 m”, powinno być: „szerokość jezdni z kostki brukowej – 3,5 m”.


Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31.10.2018 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 26 lipca 2018 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 26 lipca 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed sekretariatem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2018 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 430
01 sierpnia 2018 15:43 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 15:42 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najk_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 15:08 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)