Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka"


Ostrów Mazowiecka, dnia 28 czerwca 2018 r.

IG.271.22.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka” w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do 27 czerwca 2018 r. do godziny 10:30 wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. wileńskiej 117, 07-300 Ostrów Mazowiecka, która została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a w kryterium oceny ofert: cena, oferta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100 punktów.
Ostrów Mazowiecka, dnia 27 czerwca 2018 r.


IG.271.22.2018


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w terminie przewidzianym na składanie ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka”, tj. do 27 czerwca 2018 r. do godziny 10:30 wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wileńskiej 117, 07 300 Ostrów Mazowiecka za cenę brutto 632.000,00 zł.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 632.000,00 zł

Termin wykonania zamówienia od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Warunki płatności zgodne z SIWZ oraz warunkami umowy.
Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

1)    odbiór odpadów z terenu nieruchomości;

2)    kierowanie pojazdami do odbioru i transportu odpadów.


Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zadania przewiduje się w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 10:30.

Otwarcie ofert odbędzie się 27 czerwca 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 19, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2018 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Cezary Gałązka
Ilość wyświetleń: 379
28 czerwca 2018 15:18 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2018 15:18 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2018 14:51 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_na_strone_ig271222018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)