Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup, dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu TIK w ramach Projektu „OSTRO Z WIEDZĄ”

 

IG.271.18.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w ramach niniejszego postępowania na: Zakup, dostawę wraz z uruchomieniem sprzętu TIK w ramach Projektu „OSTRO Z WIEDZĄ” wpłynęła tylko jedna oferta, którą w dniu 18.06.2018 r. wybrano jako najkorzystniejszą, ponieważ w kryteriach oceny: cena i okres gwarancji oferta uzyskała łącznie 80 punktów, a wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Punktacja

cena

okres gwarancji

łącznie

1

BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski Spółka Jawna

ul. Graniczna 29

09-407 Płock

60

20

80

 


 

 Ostrów Mazowiecka, dnia 29.05.2018 r.


IG.271.18.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na „Zakup, dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu TIK w ramach projektu „OSTRO Z WIEDZĄ””


Termin składania ofert: 28.05.2018 r. godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 28.05.2018 r. godz. 10:45
Kwota przeznaczona w budżecie: 168.360,00 zł

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1

BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski Spółka Jawna

ul. Graniczna 29, 09-407 Płock

154.806,67 zł

Komputery stacjonarne 36 m-cy

Laptopy 24 m-ce

Projektor do tablicy interaktywnej 36 m-cy

 

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy
Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, będącym załącznikiem do SIWZ.

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania; 30237280-5 Akcesoria zasilające; 30213100-6 Komputery przenośne; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 32420000-3 – Urządzenia sieciowe; 30232110-8 Drukarki laserowe; 32342000-2 Urządzenia głośnikowe.


2. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego wyposażenia do międzyszkolnej pracowni TIK dla poniższych placówek:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie;
2) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie;
3) Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. ks. płk. Antoniego Warakomskiego w Jasienicy;
4) Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Jelonkach;
5) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Dudach;
6) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach;
7) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy;
8) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie;
9) Publicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach;
10) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce;
11) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej;
12) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Lubiejewie;
13) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ugniewie


wraz z dostawą z jego uruchomieniem w ramach projektu „OSTRO Z WIEDZĄ – wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU, Działania 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY, Poddziałania 10.1.1 EDUKACJA OGÓLNA (W TYM W SZKOŁACH ZAWODOWYCH) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odbędzie się 28 maja 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 19, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2018 15:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 520
19 czerwca 2018 15:27 (Cezary Gałązka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2018 08:42 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2018 08:41 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)