Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa świetlicy w Starej Grabownicy

Ostrów Mazowiecka, dnia 17 maja 2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę świetlicy w Starej Grabownicy” wpłynęły 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zakład Remontów Ogólnobudowlanych Wiesław Rudziński z Ostrowi Mazowieckiej, ponieważ w kryterium oceny ofert: cena oferta ta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100 punktów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Punktację przyznaną poszczególnym ofertom przedstawia poniższa tabela.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium: cena - waga 100%

1

ZAKŁAD REMONTÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH Wiesław Rudziński

ul. Zagłoby 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka

100 pkt

2

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE I HANDEL Krzysztof Kosewski

ul. Pasterska 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka

95,10 pkt

3

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE

Andrzej Duda

ul. Okrzei 16, 07-300 Ostrów Mazowiecka

94,30 pkt

 

 

 


 

Ostrów Mazowiecka, dnia 11.05.2018 r.


IG.271.15.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na „Rozbudowę świetlicy w Starej Grabownicy”


Termin składania ofert: 11.05.2018 r. godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 11.05.2018 r. godz. 10:45
Kwota przeznaczona w budżecie: 300.000,00 zł

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

1

ZAKŁAD REMONTÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH Wiesław Rudziński

ul. Zagłoby 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka

292.011,64 zł

2

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE I HANDEL Krzysztof Kosewski

ul. Pasterska 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka

306.869,34 zł

3

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE

Andrzej Duda

ul. Okrzei 16, 07-300 Ostrów Mazowiecka

309.335,68 zł

 

Termin wykonania zamówienia do 20.08.2018 r.
Gwarancja na wykonane prace - 5 lat.
Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, będącym załącznikiem do SIWZ.

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa świetlicy w Starej Grabownicy zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 153/1 polegająca na przebudowie istniejącego budynku, przebudowy części dachu, wykonaniu nowych instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej i zagospodarowaniu terenu. Po stronie wykonawcy leży także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.
4. Występujące w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem „parametry równoważne - nie gorsze” Zamawiający rozumie parametry o standardach jakościowych co najmniej takich samych lub wyższych, niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej i przedmiarach.


Termin wykonania zamówienia.

Zadanie należy wykonać w terminie do 20.08.2018 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 11 maja 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2018 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 451
17 maja 2018 15:58 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 13:05 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271152018_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 13:03 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)