Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Ostrów Mazowiecka, dnia 10.10.2018 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  w części 2 i 3

 Ostrów Mazowiecka, dnia 14.08.2018 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że spośród ofert złożonych w ramach części 1, części 2 i części 3 postępowania, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą przy ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska, ponieważ przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, tj. łącznie w kryteriach oceny ofert: cena i czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie uzyskała największą liczbę punktów w każdej z części.

Ilość przyznanych punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację dla każdej z części zawiera poniższa tabela:
 Ostrów Mazowiecka, dnia 22.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert  

 Ostrów Mazowiecka, dnia 15.06.2018 r.


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

przedłuża się termin skladania i otwarcia ofert do dnia 22.06.2018 r.

 Ostrów Mazowiecka, dnia 01.06.2018 r.


Znak sprawy: IG.271.16.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ostrów Mazowiecka”.

 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

14.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5,
07-300 Ostrów Mazowiecka,
Sekretariat (pokój nr 15, I piętro)


14.2. Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.
14.3. Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 14.1 SIWZ, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
14.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5,  07 - 300 Ostrów Mazowiecka na górnym korytarzu przed sekretariatem nr 15, I piętro.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2018 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 1944
11 października 2018 14:28 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2018 14:28 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2018 14:28 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)