Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Kalinowie

Ostrów Mazowiecka, dnia 10.04.2018 r.


IG.271.9.2018

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przebudowę drogi w Kalinowie”, ponieważ cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 


 

 Ostrów Mazowiecka, dnia 10.04.2018 r.

IG.271.9.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na „Przebudowę drogi w Kalinowie”


Termin składania ofert: 10.04.2018 r. godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 10.04.2018 r. godz. 10:45
Kwota przeznaczona w budżecie: 1.300.000,00 zł

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.

ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka

1.631.520,67 zł

 
 
Termin wykonania zamówienia do 31.08.2018 r.
Gwarancja na wykonane prace - 5 lat.
Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, będącym załącznikiem do SIWZ.
 
 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w Kalinowie o długości ok. 650,00 m zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 163, 399, 400, 473/5, 542/1, część działek 449, 451, 251, 195 - obręb Kalinowo do parametrów: szerokość jezdni z betonu asfaltowego – 6 m, szerokość poboczy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego – 1,0 m chodnik przy jezdni o szerokości 2,0 m.
3. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów, wykonanie zatok postojowych, odcinka chodnika i przejść dla pieszych oraz przebudowę dwóch skrzyżowań – z drogą powiatową nr 2654W i drogą gminną nr 260636W, wybudowanie linii kablowej oświetlenia przejść dla pieszych oraz 4 słupów oświetleniowych.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
5. Okres rękojmi rozszerza się do 5 lat.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed sekretariatem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert

 

Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31.08.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2018 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 380
11 kwietnia 2018 09:30 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2018 09:28 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ogloszenie_w_bzp_uniewaznienie_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 15:15 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)