Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Zapytanie ofertowe (ZO) - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 08.05.2018 r.


IG.271.7.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

 

Niniejszym informuję, że w ramach zapytania ofertowego opublikowanego na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod numerem 33/20/03/2018 w terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęły 4 oferty, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy JFC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Karpinie przy ul. Białostockiej 1 za kwotę 1.782.507,79 zł brutto i z 5-letnim okresem gwarancji urządzeń. Oferta w kryteriach oceny ofert uzyskała łącznie najwyższą ilość, tj. 100 punktów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

Poniższa tabela przedstawia punktację przyznaną w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz ich łączną ilość.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja:

cena

okres gwarancji urządzeń

łącznie

1

JFC Polska Sp. z o.o.

ul. Białostocka 1

05-252 Karpin

90 pkt

10 pkt

100 pkt

2

ALU-MIX Firma Inwestycji Budowlanych Adrian Mika

ul. Gołdapska 31

19-400 Olecko

70,20 pkt

10 pkt

80,20 pkt

3

Aquatech S.A.

ul. Złota 7/18

00-019 Warszawa

86,90 pkt

10 pkt

96,90 pkt

4

EMKAN-PRO Krzysztof Murawski

Pstrągi Gniewoty 6

18-300 Zambrów

89,30 pkt

10 pkt

99,30 pkt

   


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/  pod numerem 33/20/03/2018

 

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Zadanie jest realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

 

Termin wykonania zamówienia.

1. Oczyszczalnie należy najpierw zaprojektować oraz dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) a następnie – po upływie okresu 21 dni od zgłoszenia jeśli organ nie wniesie sprzeciwu lub po uzyskaniu oświadczenia organu o braku sprzeciwu - wybudować do dnia 31.10.2018 r.

2. Szkolenia ogólne należy zrealizować do dnia 15.11.2018 r.

3. Serwis gwarancyjny oraz wsparcie techniczne należy wykonywać przez cały okres gwarancyjny.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2018 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 802
08 maja 2018 13:29 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [inf_o_wyb_najk_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2018 13:28 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 marca 2018 11:11 (Cezary Gałązka) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_nr_1_z_29032018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)