Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 6 kwietnia 2018 r.

IG.271.8.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do 29 marca 2018 r. do godziny 10:30 wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wileńskiej 117, 07-300 Ostrów Mazowiecka, która została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a w kryterium oceny ofert: cena, oferta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100 punktów.

 


 

Ostrów Mazowiecka, dnia 29.03.2018 r.

IG.271.8.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do 29 marca 2018 r. do godziny 10:30 wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. wileńskiej 117, 07-300 Ostrów Mazowiecka za cenę średnią ważoną: 75,56 zł brutto.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 316.500,00 zł

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z SIWZ oraz warunkami umowy.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Kod CPV: 45.11.21.00-6 – Roboty w zakresie kopania rowów; 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg; 45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg; 45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych; 77.31.20.00-0 Usługi usuwania chwastów; 77.34.00.00-5 Usługi okrzesywania drzew i przycinania żywopłotów; 90.64.00.00-5 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych.

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, polegające na m.in. remoncie nawierzchni gruntowych oraz asfaltowych, równaniu dróg, wycince drzew, krzaków i odrostów, remoncie przepustów, udrożnieniu przydrożnych rowów, koszeniu i odchwaszczaniu poboczy, oznakowaniu pionowym i poziomym, czyszczeniu kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa poniższa tabela oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), będąca załącznikiem do niniejszej SIWZ.


Termin wykonania zamówienia.

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 10:30.

Otwarcie ofert odbędzie się 29 marca 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 19, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2018 15:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 360
06 kwietnia 2018 13:52 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 kwietnia 2018 13:46 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2018 15:43 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)