Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 16 marca 2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” wpłynęło 5 ofert, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Kladrew Urszula Muża-Klamann w Kartuzach, ponieważ w kryteriach oceny ofert: cena i okres rękojmi oferta ta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100 punktów. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Punktację przyznaną poszczególnym ofertom przedstawia poniższa tabela.

 

Lp.

Nazwa firmy

Punktacja

Cena

Okres rękojmi

Łącznie

1

Kladrew Urszula Muża-Klamann

ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy

95 pkt

5 pkt

100 pkt

2

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.

ul. POW 25, 90-248 Łódź

86,90 pkt

1 pkt

87,90 pkt

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO s.c. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik

87,30 pkt

0 pkt

87,30 pkt

4

APLY ANNA BORAWSKA

Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa

50,30 pkt

5 pkt

55,30 pkt

5

Biur-Pol Zbigniew Sobień

ul. 1905 roku 60, 26-600 Radom

80 pkt

3 pkt

83 pkt

 

 

 


 

Ostrów Mazowiecka, dnia 27 lutego 2018 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 27 lutego 2018 r. do godziny 12:30 wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa firmy

Cena

Okres rękojmi

1

Kladrew Urszula Muża-Klamann

ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy

157.512,78 zł

5 lat

2

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.

ul. POW 25, 90-248 Łódź

172.026,00 zł

3 lata

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO s.c.

Suchowola 6, 26-020 Chmielnik

171.356,00 zł

2 lata

4

APLY ANNA BORAWSKA

Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa

296.660,00 zł

5 lat

5

Biur-Pol Zbigniew Sobień

ul. 1905 roku 60, 26-600 Radom

189.759,90 zł

4 lata

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 213.780,40 zł
Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy
Warunki płatności zgodne z SIWZ oraz warunkami umowy. 

 


 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, że wydłużeniu ulega termin składania i otwarcia ofert, tj.: dotychczasowy termin składania ofert 22 lutego 2018 r. do godz. 12:30, a otwarcia 22 lutego 2018 r. godz. 13:00, nowy termin składania ofert 27 lutego 2018 r. do godz. 12:30, a otwarcia 27 lutego 2018 r. godz. 13:00.

 Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne; 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny; 39162200-7 Pomoce artykuły szkolne.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy naukowych i dydaktycznych do wyposażenia pracowni przyrodniczych, chemicznych i biologicznych szkół z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka objętych Projektem „OSTRO Z WIEDZĄ – wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka.
3. Opis i ilości zamawianych pomocy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
4. Zakupione pomoce dydaktyczne należy dostarczyć kompletami do każdej szkoły do miejsca wskazanego przez jej dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie, ul. Mazowiecka 81, 07-310 Komorowo;
2) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie, Turka 40, 07-300 Turka;
3) Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. ks. płk. Antoniego Warakomskiego w Jasienicy, ul. Pawła Jasienicy 23, 07-304 Jasienica;
4) Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Jelonkach, Jelonki 15, 07-302 Jelonki;
5) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Dudach, Dudy 19, 07-300 Dudy;
6) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach, Dybki 18, 07 308 Dybki;
7) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy, ul. Pawła Jasienicy 23, 07-304 Jasienica;
8) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, Kalinowo 90, 07-304 Kalinowo;
9) Publicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach, Koziki 2, 07-300 Koziki;
10) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce, Nagoszewka Druga 89, 07-300 Nagoszewka Druga;
11) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej, ul. Szkolna 50, 07-308 Nowa Osuchowa;
12) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Lubiejewie, ul. Szkolna 15, 07-300 Stare Lubiejewo;
13) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ugniewie, ul. Szkolna 28, 07 300 Ugniewo.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 22 lutego 2018 r. do godz. 12:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godz. 13:00. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed sekretariatem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2018 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 604
16 marca 2018 15:27 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2018 15:27 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2018 15:11 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)