Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa dróg i ciągu pieszo-jezdnego w Jelonkach”

Ostrów Mazowiecka, dnia 23 czerwca 2017 r.

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przebudowę dróg i ciągu pieszo-jezdnego w Jelonkach”, ponieważ cena jedynej oferty, jaka wpłynęła przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 


 

Ostrów Mazowiecka, dnia 23 czerwca 2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 22.06.2017 r. do godziny 10:30 wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Cena

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.

ul. Brokowska 37

07-300 Ostrów Mazowiecka

461.814,82 zł

60 miesięcy

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 420.000,00 zł
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z SIWZ oraz warunkami umowy.

 


 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja poszczególnych zadań:

1)    przebudowa drogi w Jelonkach o długości około 74,4 m zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 152/7 do parametrów: szerokość jezdni z betonu asfaltowego – 4,5-5,5 m, szerokość poboczy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego – 2x0,75 m;

2)    przebudowa drogi w Jelonkach o długości około 405,5 m zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 172/10, 172/27, 174/1, 174/2 do parametrów: szerokość jezdni z betonu asfaltowego – 3,5-5,0 m, szerokość poboczy – 2x0,75 m oraz

3)    przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Jelonkach o długości około 135,0 m zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 176/5 i 176/1 do parametrów: szerokość jezdni z betonu asfaltowego – 3,5-4,5 m, szerokość poboczy z mieszanki kruszywa łamanego – 2x0,75 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 25.09.2017 r., przez który Zamawiający rozumie podpisanie protokołu odbioru końcowego.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 10:30.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2017 17:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 442
23 czerwca 2017 17:00 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2017 14:14 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2017 14:14 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)