Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa i przebudowa dróg Dybki-Ugorek”

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 7 lipca 2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę i przebudowę dróg Dybki-Ugorek” wpłynęły 2 oferty, które uzyskały następującą punktację:

 

Lp.

Nazwa firmy

Punktacja w kryterium:

Łączna punktacja

Cena

Okres gwarancji

1

TIT BRUK TOMASZ KNOPIK

Nowe Miasto ul. Tomaszewska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

60

40

100

2

OGRODY ROBERT LIŻEWSKI

Ostrów Mazowiecka ul. Działkowa 10

07-300 Ostrów Mazowiecka

57

20

77

 

Wyboru oferty dokonano z zastosowaniem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy TIT BRUK TOMASZ KNOPIK z siedzibą w Nowym Mieście przy ul. Tomaszewskiej 42/30/9, 26-420 Nowe Miasto, która w kryteriach oceny ofert „cena” i „okres gwarancji” łącznie otrzymała najwyższą liczbę, tj. 100 punktów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

 

 

 


 

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 czerwca 2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 19.06.2017 r. do godziny 10:30 wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa firmy

Cena

Okres gwarancji

1

TIT BRUK TOMASZ KNOPIK

Nowe Miasto ul. Tomaszewska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

555.206,63 zł

120 miesięcy

2

OGRODY ROBERT LIŻEWSKI

Ostrów Mazowiecka ul. Działkowa 10

07-300 Ostrów Mazowiecka

572.414,29 zł

60 miesięcy

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 399.668,11 zł
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z SIWZ oraz warunkami umowy.

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) przebudowa drogi Dybki-Ugorek na odcinku o długości około 93,35 m zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 160, 161, 162, 163, 164, 174, 175, 176, 177 do parametrów: szerokość jezdni z kostki brukowej betonowej – 3,5 m, szerokość poboczy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego – 2x0,5 m oraz
2) rozbudowa odcinka drogi Dybki-Ugorek o długości około 430 m zlokalizowanej na działkach 606/2, 49, 609/2 i 609/1, 610, 611, 141 do parametrów: szerokość jezdni z kostki brukowej betonowej - 5,00 m, szerokość poboczy – 2x1,00 m wraz z utwardzeniem placu do zawracania o wymiarach 12,5 m x 12,5 m dla samochodów osobowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 6, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 19.957,97 zł.

Termin wykonania zamówienia.
Zadanie należy wykonać w terminie do 11.08.2017 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 19, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2017 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 528
07 lipca 2017 13:22 (Cezary Gałązka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2017 13:20 (Cezary Gałązka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2017 15:38 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)