Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka”

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 14 czerwca 2017 r.

IG.271.9.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka” w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do 6 czerwca 2017 r. do godziny 10:30 wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. wileńskiej 117, 07-300 Ostrów Mazowiecka, która została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a w kryterium oceny ofert: cena, oferta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100 punktów.

                                                                                   


 

   Ostrów Mazowiecka, dnia 6 czerwca 2017 r.


IG.271.9.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w terminie przewidzianym na składanie ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka”, tj. do 6 czerwca 2017 r. do godziny 10:30 wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wileńskiej 117, 07 300 Ostrów Mazowiecka za cenę brutto 632.000,00 zł.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 632.000,00 zł

Termin wykonania zamówienia od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

Warunki płatności zgodne z SIWZ oraz warunkami umowy.

 


 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

1)    odbiór odpadów z terenu nieruchomości;

2)    kierowanie pojazdami do odbioru i transportu odpadów.

 

Termin realizacji zadania przewiduje się w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 6 czerwca 2017 r. do godz. 10:30.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2017 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 461
14 czerwca 2017 15:29 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2017 14:30 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2017 14:48 (Małgorzata Książek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)