Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa i przebudowa dróg Dybki-Ugorek”

 

 

 Ostrów Mazowiecka, dnia 29.05.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Rozbudowę i przebudowę dróg Dybki - Ugorek”, ponieważ w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 29.05.2017 r. do godziny 10:30 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.

Przedmiotem zamówienia jest:
1)   przebudowa drogi Dybki-Ugorek na odcinku o długości około 93,35 m zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 160, 161, 162, 163, 164, 174, 175, 176, 177 do parametrów: szerokość jezdni z kostki brukowej betonowej – 3,5 m, szerokość poboczy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego – 2x0,5 m oraz

2)   rozbudowa odcinka drogi Dybki-Ugorek o długości około 430 m zlokalizowanej na działkach 606/2, 49, 609/2 i 609/1, 610, 611, 141 do parametrów: szerokość jezdni z kostki brukowej betonowej - 5,00 m, szerokość poboczy – 2x1,00 m wraz z utwardzeniem placu do zawracania o wymiarach 12,5 m x 12,5 m dla samochodów osobowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

Zadanie należy wykonać w terminie do 31.07.2017 r.

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 29 maja 2017 r. do godz. 10:30.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2017 15:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 417
29 maja 2017 12:39 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_ig27172017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2017 12:38 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2017 12:38 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)