Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie”

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 18 maja 2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej w Komorowie” wpłynęło 5 ofert, które uzyskały następującą punktację:

 

Lp.

Nazwa firmy

Punktacja w kryterium:

Łączna punktacja

Cena

Okres gwarancji

1

Moris-Polska Sp. z o.o. ul. Baletowa 4, 02-867 Warszawa

46,17

24

70,17

2

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ARGO-BUD Artur Gołofit ul. Mościckiego 68B, 05-080 Lipków

50,89

20

70,89

3

Zakład Ogólnobudowlany Jerzy i Wojciech Kuchta s.c. Nowe Wielątki 39, 07-205 Rząśnik

60

24

84

4

Zakład Remontowo-Budowlany KAM-BUD Kamionowski Spółka Jawna ul. Podbipięty 24, 07-410 Ostrołęka

57,46

20

77,46

5

PPHU-MAXBUD Paweł Socik Zakrzewo-Słomy 6, 07-322 Nur

40,74

20

60,74

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zakład Ogólnobudowlany Jerzy i Wojciech Kuchta s.c. z siedzibą w Nowych Wielątkach 39, 07-205 Rząśnik, która spośród badanych ofert w kryteriach oceny ofert „cena” i „okres gwarancji” łącznie otrzymała najwyższą liczbę, tj. 84 punkty. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

 


 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 05 maja 2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 05.05.2017 r. do godziny 10:30 wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Cena

Okres gwarancji

1

Moris-Polska Sp. z o.o. ul. Baletowa 4,  02-867 Warszawa

5.094.712,46 zł

72 miesiące

2

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ARGO-BUD Artur Gołofit ul. Mościckiego 68B, 05-080 Lipków

4.622.340,00 zł

60 miesięcy

3

Zakład Ogólnobudowlany Jerzy i Wojciech Kuchta s.c. Nowe Wielątki 39,  07-205 Rząśnik

3.920.386,73 zł

72 miesiące

4

Zakład Remontowo-Budowlany KAM-BUD Kamionowski Spółka Jawna ul. Podbipięty 24, 07-410 Ostrołęka

4.093.879,10 zł

60 miesięcy

5

PPHU-MAXBUD Paweł Socik Zakrzewo-Słomy 6, 07-322 Nur

5.773.620,00 zł

60 miesięcy

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4.720.000,00 zł


Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z SIWZ oraz warunkami umowy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (po nowelizacji z czerwca 2016 r.) wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 niniejszej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

 


 

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Wyjaśnienia nr 1 dotyczące treści SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1
1. Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami ww. normy.

Odpowiedź
Podłoga ma być wykonana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i załącznikach do niej, tj. m.in. „posiadać certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną […]” (cytat str. 19 STWiOR branża arch.-konstr.)

Pytanie nr 2
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 ?

Odpowiedź
Zamawiający wymaga zastosowania podłogi, która odzwierciedli wymagania określone w SIWZ oraz w załącznikach do niej.

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Komorowie, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 452/2 i 453 w Komorowie, gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie obejmująca nadbudowę istniejącego łącznika (części łączącej starszą i nowszą część szkoły), rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej oraz budowę nowego budynku sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po stronie wykonawcy leży także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

3. Zamówienie udzielane jest w dwóch częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Część pierwsza objęta jest niniejszym postępowaniem, a druga dotyczy wyposażenia sali w sprzęt sportowy.

4. Do wyceny i sporządzenia harmonogramu realizacji zadania należy uwzględnić fakt, że zadanie realizowane będzie bez wstrzymania pracy części szkoły. Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (zakres dni wolnych od zajęć szkolnych określa „kalendarz roku szkolnego” dostępny na stronie internetowej www.men.gov.pl). Wszelkie prace budowlane powinny być zorganizowane z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności oraz tak, aby nie zakłócały pracy szkoły. Prace uciążliwe, powodujące stały, nadmierny hałas, zapylenie należy wykonywać w terminie ustalonym z Dyrektorem Szkoły.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

6. W przypadku podłogi sportowej na salach gimnastycznych (pomieszczenie 1.8 i 1.9) należy zastosować nawierzchnię z parkietu. W związku z tym wszędzie tam, gdzie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia występuje nazwa „wykładzina sportowa” do wyceny i realizacji zamówienia należy przyjąć parkiet dębowy lakierowany o grubości 22 mm.

7. Występujące w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem „parametry równoważne - nie gorsze” Zamawiający rozumie parametry o standardach jakościowych co najmniej takich samych lub wyższych, niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej i przedmiarach.

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie koordynowania realizacji obowiązków umownych.


Termin wykonania zamówienia.
Zadanie należy wykonać w terminie do 29.06.2018 r., przy czym za termin realizacji Zamawiający rozumie podpisanie protokołu odbioru końcowego robót, a do 24.08.2018 r. należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 5 maja 2017 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odbędzie się 5 maja 2017 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 19, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2017 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 1276
18 maja 2017 13:29 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 maja 2017 14:20 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 maja 2017 14:19 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)