Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie”

 

Ostrów Mazowiecka, dn. 12 kwietnia 2017 r. 


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej w Komorowie” na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 11.04.2017 r. do godziny 10:30 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

                                                                           Wójt 

                                                                          mgr Waldemar Brzostek

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.


2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Komorowie, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 452/2 i 453 w Komorowie, gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie obejmująca nadbudowę istniejącego łącznika (części łączącej starszą i nowszą część szkoły), rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej oraz budowę nowego budynku sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po stronie wykonawcy leży także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


3. Zamówienie udzielane jest w dwóch częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Część pierwsza objęta jest niniejszym postępowaniem, a druga dotyczy wyposażenia sali w sprzęt sportowy.


4. Do wyceny i sporządzenia harmonogramu realizacji zadania należy uwzględnić fakt, że zadanie realizowane będzie bez wstrzymania pracy części szkoły. Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (zakres dni wolnych od zajęć szkolnych określa „kalendarz roku szkolnego” dostępny na stronie internetowej www.men.gov.pl). Wszelkie prace budowlane powinny być zorganizowane z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności oraz tak, aby nie zakłócały pracy szkoły. Prace uciążliwe, powodujące stały, nadmierny hałas, zapylenie należy wykonywać w terminie ustalonym z Dyrektorem Szkoły.


5. Zamawiający informuje, że w dniu 20 marca 2017 r. od godziny 10:15 do godziny 11:00 odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie zapoznanie się wykonawców z obiektem szkoły. Zbiórka przed budynkiem o godzinie 10:00. Adres: Zespół Szkół Publicznych w Komorowie, Komorowo, ul. Mazowiecka 81, 07-310 Ostrów Mazowiecka.


6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.


7. W przypadku podłogi sportowej na salach gimnastycznych (pomieszczenie 1.8 i 1.9) należy zastosować nawierzchnię z parkietu. W związku z tym wszędzie tam, gdzie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia występuje nazwa „wykładzina sportowa” do wyceny i realizacji zamówienia należy przyjąć parkiet dębowy lakierowany o grubości 22 mm.


8. Występujące w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem „parametry równoważne - nie gorsze” Zamawiający rozumie parametry o standardach jakościowych co najmniej takich samych lub wyższych, niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej i przedmiarach.


9. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy, w tym od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia robót montażowych do wysokości minimum wartości niniejszej umowy, przy czym ubezpieczonymi będą wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy.


10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) koordynowanie realizacji obowiązków umownych;
2) roboty rozbiórkowe;
3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oświetlenia;
4) prace montażowe instalacji sanitarnych;
5) ręczne roboty ziemne.


Termin wykonania zamówienia.
Zadanie należy wykonać w terminie do 29.06.2018 r., przy czym za termin realizacji Zamawiający rozumie podpisanie protokołu odbioru końcowego robót, a do 24.08.2018 r. należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2017 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 819
12 kwietnia 2017 13:20 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2017 13:19 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2017 15:20 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)