Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - "Zakup energii elektrycznej"IG.271.14.2016                                                                                      Ostrów Mazowiecka, dnia 21.12.2016 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej” wpłynęły 4 oferty, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert – cena, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium cena

(waga 100%)

1

ENERHA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200 bud. 2 lok. 300

02-486 Warszawa

86 punktów

2

ENERGA-OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

100 punktów

3

NOVUM Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

94 punkty

4

Barton Energia Sp. z o.o.

Raszyn, Al. Krakowska 48

05-090 Janki

reprezentowana przez

Michała Marjańskiego Usługi Prawne VIS LEGE

88 punktówNiniejsze zawiadomienie przekazuje się Wykonawcom wymienionym w powyższej tabeli.

  
Opis przedmiotu zamówienia.

CPV:   09.31.00.00 - 5 – elektryczność

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega, iż całość zamówienia musi być wykonana przez Wykonawcę.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi:

1)   oświetlenie uliczne: 1584530 kWh

2)   świetlice gminne + budynek Urzędu Gminy + szkoły: 674646 kWh

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający oświadcza, iż prognoza wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu o maksymalnie 20% w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych punktów odbioru. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi większą lub mniejszą ilość energii elektrycznej niż prognozowana, w szczególności z powodu zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów odbioru energii elektrycznej (PPE), zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznego zużycia energii elektrycznej przez poszczególne PPE.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że umowy na dostawę energii elektrycznej dla szkół (pozycje 147-164 załącznika nr 1 do SIWZ) zostaną zawarte i rozliczane odrębnie (bezpośrednio ze szkołami), na stawkach określonych w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w ramach niniejszego postępowania.

Informacje dodatkowe: procedura zmiany sprzedawcy dokonywana jest po raz kolejny. Zamawiający dostarczy niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy (nr ewidencyjny, nr licznika, nr PPE, itp.).


Termin wykonania zamówienia.

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się od dnia 01.01.2017 r. jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany u OSD.

 

 


Informacja z otwarcia ofert

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej”, w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do 15.12.2016 r. do godz.: 10:30 wpłynęły 4 oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

ENERHA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200 bud. 2 lok. 300

02-486 Warszawa

633.563,32 PLN

2

ENERGA-OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

550.755,49 PLN

3

NOVUM Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

580.852,09 PLN

4

Barton Energia Sp. z o.o.

Raszyn, Al. Krakowska 48

05-090 Janki

621.892,41 PLN

 

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Warunki płatności: zgodnie z zapisami określonymi we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 800.000,00 zł 


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2016 22:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 722
21 grudnia 2016 16:08 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2016 16:07 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najk_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2016 16:05 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)