Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa drogi w miejscowości Koziki”

CPV:   45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Koziki na odcinku 765 m. Założenia projektowanej drogi: prędkość projektowa 50 km/h, szerokość jezdni 5,0 m - 5,50 m, szerokość poboczy - 2x1,00 m, konstrukcja projektowana na obciążenie ruchem KR1; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone kruszywem łamanym i naturalnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przedmiarze.

 

Termin wykonania do dnia 30 września 2016 r.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 12 sierpnia 2016 r. do godz. 10:30.

 

Inwestycja zostanie zrealizowana przy udziale środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” .

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2016 22:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 686
28 lipca 2016 08:42 (Małgorzata Książek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
28 lipca 2016 08:42 (Małgorzata Książek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
28 lipca 2016 08:42 (Małgorzata Książek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)