Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi Stok


Opis przedmiotu zamówienia.

CPV:   45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Stok na odcinku 334,5 m wraz z wyplantowaniem i uporządkowaniem terenu pasa drogowego. Założenia projektowanej drogi: szerokość jezdni – 3,5 m, szerokość poboczy - 2x0,75 m, konstrukcja projektowana na obciążenie ruchem KR1; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone kruszywem łamanym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przedmiarze.


Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 14.10.2016 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 9 sierpnia 2016 r. do godz. 10:30.
  2. Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 9 sierpnia 2016 r. o godz. 10:45, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 16, I piętro.
  3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2016 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 722
22 lipca 2016 15:36 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2016 15:36 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2016 15:33 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [dokumentacja_projektowa_i_stwior.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)