Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka.

 

Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka;

 

Termin wykonania zamówienia


Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 558
27 listopada 2015 15:55 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [mapy_2.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2015 15:52 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [mapy_1.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2015 15:41 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_siwz.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)