Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”


Opis przedmiotu zamówienia.


CPV: 90.65.00.00-8 - Usługi usuwania azbestu


Przedmiotem zamówienia jest usługa zebrania, załadunku oraz przygotowanie do transportu i transport, a także przekazanie składowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wyrobów zawierających azbest (zwanych dalej azbestem) do unieszkodliwienia matodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Zamawiający informuje, że azbest składowany na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka nie jest przygotowany do transportu, może znajdować się w kilku miejscach na jednej nieruchomości, bezpośrednio na ziemii.


Szacunkowa ilość m2 azbestu w poszczególnych miejscowościach: Biel - 118; Dybki - 364; Jasienica - 1268; Jelonki - 247; Kalinowo - 993; Kalinowo-Parcele - 350; Komorowo - 1886; Kuskowizna - 120; Nagoszewo - 228,7; Nagoszewka Pierwsza - 280; Nieskórz - 1700; Nowa Osuchowa - 150; Pałapus - 300; Podborze - 440; Popielarnia - 200; Prosienica - 1170; Pólki - 836; Przyjmy k. Poreby - 590; Rogóźnia - 100; Sielc - 360; Stara Grabownica - 350; Sulęcin-Kolonia - 350; Stare Lubiejewo - 1808,50; Stok - 255; Turka - 100; Ugniewo - 1131; Wiśniewo - 220; Zakrzewek - 614; Zalesie - 560. Łącznie 17089,20 m2.


Na czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia składają się w szczególności:
1) wcześniejsza ocena miejsca i stanu składowanego azbestu;
2) odebranie azbestu z każdego miejsca, w którym jest on składowany;
3) poinformowanie właściciela nieruchomości o zamiarze odbioru azbestu na dwa dni przed planowanym odbiorem;
4) poinformowanie Zamawiającego drogą elektroniczną o planowanych odbiorach azbestu na jeden dzień przed planowanym odbiorem;
5) przygotowanie azbestu do transportu - zebranie, odpowiednie zapakowanie i oznaczenie;
6) zważenie odbieranego azbestu w obecności właściciela nieruchomości;
7) sporządzenie protokołu z przyjęcia azbestu od właściciela nieruchomości, w którym zawarte będą w szczególności: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, z której odbierany jest azbest, data odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg;
8) uporządkowanie terenu, na którym składowany był azbest;
9) transport do miejsca utylizacji i przekazanie do utylizacji;
10) przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest, tzw. kart przekazania odpadu;
11) wykonanie zdjęć na każdym etapie prowadzonych czynności, tj. przed przygotowaniem azbestu do transportu, w trakcie załadunku, po uprzątnięciu terenu, na którym składowany był azbest, podczas ważenia, podczas przekazywania w miejscu utylizacji; zdjęcia przed przygotowaniem do transportu i po uprzątnięciu terenu należy wykonać dla każdej nieruchomości;
12) przekazanie Zamawiającemu na płycie CD lub DVD zdjęć wraz z opisem pozwalającym na identyfikację nieruchomości na zdjęciach;
13) przekazanie Zamawiającemu kart przekazania odpadów jako dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów;
14) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu zestawienia kart przekazania odpadów z poszczególnych nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przy zachowaniu zasad BHP.


Termin wykonania zamówienia.


Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 10.12.2015 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2015 15:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 502
10 listopada 2015 10:01 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2015 15:45 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [siwz__azbest.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2015 15:44 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu__azbest.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)