Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa drogi Nowe Lubiejewo i Stare Lubiejewo ul. Szkolna”

CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest: - budowa drogi Nowe Lubiejewo na odcinku 193 m; założenia projektowanej drogi: szerokość jezdni – 4,5 m,

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Zamówienie składa się z 3 części: Część 1. Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ugniewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasienicy oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jasienicy. Część...

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi Stok

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Stok na odcinku 334,5 m wraz z wyplantowaniem i uporządkowaniem terenu pasa drogowego. Założenia projektowanej drogi: szerokość jezdni – 3,5 m,

Ogłoszenie o zamówieniu - „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 55.52.31.00-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych 55.32.10.00-6 – Usługi przygotowywania posiłków 55.52.40.00-9 – Usługi dostarczania posiłków do szk

Ogłoszenie o zamówieniu - "Komorowo, siedem pomników przedstawiających postacie historyczne Powstania Listopadowego (1932-34): prace konserwatorskie"

Uwaga zmiana terminu składania ofert nowy termin: 22 lipca 2016 r. godz. 10.30 CPV: 45.21.23.14-0 – Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restaurat

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa stacji uzdatniania wody w Starej Grabownicy”

Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody w Starej Grabownicy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: dokumentacji projektowej, STWiOR i erratach do tych dokumentów. Występujące w dokumentacji nazwy własne...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa drogi Guty-Bujno - Pęchratka”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi relacji Guty-Bujno - Pęchratka na odcinku 577 m. Założenia projektowanej drogi: prędkość projektowa - 50 km/h, szerokość jezdni - 5,0 m, szerokość poboczy - 2x0,75 m, konstrukcja...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Ostrów Mazowiecka, dnia 26 lutego 2016 r. IG.271.2.2016 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Bieżącą...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa ulicy Kościelnej w Komorowie”

Opis przedmiotu zamówienia CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kościelnej w Komorowie. Zakres zadania obejmuje odcinek leżący na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz na terenie jednostki wojskowej. Obydwa odcinki należy wykonać w takiej samej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka.

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia...